Új jelszó kérése

Katonai ruha és felszerelés

A Magyar Honvédség kiadványa: 2006

 

A Magyar Honvédség Öltözködési szabályzata


I. Fejezet

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyenruha és öltözet

 1. A katonai egyenruházat - a hadviselésre vonatkozó nemzetközi egyezményekben meghatározott követelményeknek megfelelően- kifejezi a Magyar Honvédséghez való tartozást, továbbá háborúban és békében megfelel a haderőnemi, fegyvernemi sajátosságoknak és fokozott igénybevételi kívánalmaknak, megjeleníti a haladó nemzeti hagyományainkat.
Az egyenruhát e szabályzatnak megfelelően kell viselni.

 

 Katonai egyenruhát viselők

 2. Katonai egyenruhát - a Hvt., a Hjt. és a Hft. alapján - visel az e rendelet alá tartozó tényleges állomány (hivatásos és szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt,zászlós,tiszthelyettes,tisztesi rendfokozattal rendelkező,illetve rendfokozat nélküli szerződéses és önkéntes tartalékos katona, katonai felsőoktatási intézményben tanuló honvédségi ösztöndíjas és szakképzésben résztvevő hallgató,valamint katonai középfokú oktatási intézmény hallgatója, továbbá- megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején, a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katona).

 

 3. A Hvt. alapján katonai egyenruhát viselhet - a Hjt. 230. § (2)-(5) és (7) bekezdések kivételével - a hivatásos állományból nyugállományba helyzett személy.

Katonai Öltözetek típusai viselésük szerint

 4. A hadi- (gyakorló-) öltözet a Honvédség tényleges állományának alapruházata békeidőben és békétől eltérő időszakban egyaránt. A hadi - (gyakorló-) öltözet a hivatásos, a szerződéses és a hallgató állomány meghatározott alkalommal (béketámogató és Honvédség feladatát képező egyéb műveletek, gyakorlatok, valamint a kiképzési  tevékenységek során), a szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos,  a megelőző védelmi helyzet és rendkívüli állapot idején - a hadkötelezettség bevezetése után - a hadköteles katona, valamint a próbaidős szerződéses állomány a próbaidő alatt állandó jelleggel viseli.

  A hadi- (gyakorló-) ruházat általános (harckocsizó), ejtőernyős, repülőszerelő (repülő-műszaki) és repülő-hajózó öltözetekre tagozódik.

 

 5. A köznapi öltözet - ha más öltözet nincs elrendelve - a hivatásos és szerződéses tiszti és tiszthelyettesi állomány, továbbá a hallgatók ruházata a szolgálati tevékenységük ellátása során.

 A köznapi ruházat általános, légierős és hadihajós öltözetekre tagolódik.

 

 6. Ünnepi öltözetet visel a tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató a laktanyán belül és kívül ünnepi állománygyűlések, katonai rendezvények, külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint kulturális események alkalmával.

 

  Ezt az öltözetet viseli a hallgató állomány nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésem, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő stb.)

 A társasági ruházat általános, légierős és hadihajós öltözetekre tagolódik.

 

 8. Az estélyi öltözet a Honvédség nem fegyveres külszolgálatot teljesítő hivatásos, valamint szerződéses tiszti, tiszthelyettesi állományának viselete estélyek, bálok, délutáni fogadások alkalmával.

   Az estélyi ruházat általános, légierős és hadihajós öltözetekre tagolódik.

 

 9. A díszelgő öltözet az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj és a katonazenekarok állományának ruházata nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, valamint az elöljáró által meghatározott alkalmak esetén. A katonazenekarok díszruházata általános és légierős öltözetekre tagolódik.

 

 10. A sport- és szabadidő öltözet a Honvédség tényleges katona állományának ruházata sportrendezvények, sportversenyek, sportfoglalkozások és szabadidős tevékenység során.

 

Az egyenruha viselésének általános szabályai

 

 11. A katonai öltözetet az igénybevételi alkalomnak, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően az Öltözködési Szabályzat szerint kell viselni.

 12. Alakzatban egységes öltözetet kell viselni.

 13. Gyakorlat, terepen végrehajtott foglalkozás, alaki kiképzés stb. ellenőrzése, szemléje alkalmával az ellenőrző állomány a rendszeresített hadi- (gyakorló-) öltözetét viselje. Egyéb ellenőrzés alkalmával (az ellenőrzés helye és jellege szerint) az ellenőrzést elrendelő határozza meg az ellenőrzést végrehajtók öltözetét.

 14. A Tábori Lelkész Szolgálat hivatásos állományú tagja az Öltözködési Szabályzat rendelkezéseit köteles betartani, illetve katonai rendezvényen az arra előirt (elrendelt) öltözeti változatban megjelenni.

Amennyiben a tábori lelkész a katona rendezvényen egyházi feladatot végez, katonai öltözetét - az egyházi előírásokra figyelemmel - egyházi ruházattal kiegészítheti.

 15. A Hjt. 46. § alapján más szervezeteknél szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katonai szolgálatot teljesítő hivatásos és szerződéses katona szolgálati helyén viselendő öltözetét - e Szabályzat rendelkezéseinek figyelembevételével - a szervezet vezetője határozza meg.

 16. Az állomány tagja politikai rendezvényen egyenruhát csak Honvédségeget képviselő személyként, a honvédelmi miniszter, illetve leadott jogkörben a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök engedélyével viselhet.

 17. A parancsnok - a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatában ( a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) előírtak szerint - a felelő az Öltözködési Szabályzat meghatározottak betartásáért.

 

Öltözetek katonai rendezvények alkalmával

 18. A fegyverrel vagy haditechnikai eszközzel szolgálati feladatot ellátó katona hadi (gyakorló-) öltözetet visel.

 19. Ha a parancsnok másképp nem rendelkezik, a fegyverrel és haditechnikai eszközök nélkül sorakozó (felvonuló) hivatásos és szerződéses tiszti, tiszthelyettesi állomány társasági vagy ünnepi, hallgató ünnepi, a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve a rendfokozat nélküli szerződéses katona hadi- (gyakorló-) öltözetet visel.

 20. Katonai rendezvények alkalmával az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj, továbbá a katonazenekarok állománya díszelgő, illetve rendezvény jellege szerint hadi (gyakorló-) öltözetet visel.

 21. A csapatok alaki szemléjén, a hivatalos katona avatásán, a tiszthelyettes kibocsátó ünnepségen résztvevő állomány öltözetét a rendezvényt szervező parancsnoknak intézkedésben kell szabályoznia.

 22. Egyéb katonai rendezvény alkalmával az azt szervező parancsnok döntése szerinti öltözet viselendő.

A polgári ruha viselésének rendje

 23. E rendelet hatálya alá tartozó katona szolgálatteljesítési időn túl polgári ruhát viselhet.

 24. Szolgálaton kívül, szabadságon, külföldön tartózkodó katona polgári ruhát visel.

 A nyugállományú katonák egyenruha viselése

 25. A nyugállományú katona e Szabályzat rendelkezései szerint ­- a Hjt. 230. § vonatkozó előírásai betartásával - viselhet egyenruhát.

 26. A nyugállományú katona polgári foglalkozás vagy más tevékenység folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodási ideje alatt - a hivatásos kiküldetés kivételével -, valamint politikai rendezvényen egyenruhát nem viselhet.

 27. A nyugállományba helyezett katona az egyenruháján nem viselheti a hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt.

 28. Az a rehabilitált katona aki jogosultságot kapott egyenruha viselésére, a nyugállományúakra vonatkozó szabályok szerint viselheti az egyenruhát.

A külföldön szolgálatot teljesítő katonák egyenruha vislésének szabályai

 29.A külföldön szolgálatot teljesítő tényleges állományú katona - a 30. pont szerinti eltérésekkel - az Öltözködési Szabályzat szerint viselje egyenruháját. Viselheti az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit, azonban az egyenruha alapanyagát, szabását, díszítő elemeit nem változtathatja meg.

 30. Az Öltözködési Szabályzatban meghatározott hordmódok megválasztása során figyelembe kell venni a fogadó országban vagy nemzetközi katonai szervezetben szolgálatot teljesítők részére elrendelt egyenruha-viselési formákat.

A külföldön szolgálatot teljesítő katona viselheti:

 a)      az adott kontingens, illetve szolgálati hely megkülönböztető jelzéseit ( csapatkarjelzés, csapatjelvény, csapat , illetőleg fegyvernemi sál, sapka, végzettséget tanúsító jelvény,egyéb feliratok és jelvények stb.);

 b) speciális szakfegyvernemi öltözetet, illetve védőruházatot és felszerelést­;

 c) a külszolgálat befejezését követően az a)-b) alpontban felsorolt jelzések nem viselhetőek 

Öltözeti könnyítések

 31. A katona a Szolgálati Szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint nyári időszakban a katonai objektum területén, egyéni mozgás esetén a sapkáját leveheti.

 32. Az ügyeleti szolgálatot teljesítő katona az alvásra biztosított pihenőidőben levetkőzve pihenhet. Az egyéb öltözeti könnyítéseket a szolgálat jellegének figyelembevételével, a szolgálati utasításban kell szabályozni.

 33. Téli időszakban a katona – őr- és ügyeleti szolgálatban, valamint kötelékben a közvetlen előjárója engedélyével – szabadban (épületen kívül), az időjárástól függően a 60. pont a) alpontban meghatározottak szerint, téli sapkáját lehajtva viselheti, továbbá a kabát gallérját felhajthatja.

 34. Az őrség pihenő váltásának tagja a Szolgálati Szabályzatban meghatározottak szerint – levetkőzés nélkül – fekve pihenhet (alhat) oly módon, hogy sapkáját, hevederövét leteheti, zubbonyának felső gombjait kigombolhatja.

 35. Vonaton, helyiérdekű vonaton (HÉV), távolsági autóbuszon, hajón, repülőgépen egyenruhában utazó katona a sapkáját leveheti, zubbonyát kigombolhatja, illetőleg leveheti, nyakkendőjét meglazíthatja, továbbá ingjének felső gombját kigombolhatja, azonban a járműről történő távozás előtt e ruházati könnyítéseket köteles megszűntetni.

 36. A gépjárművet vezető, illetve a gépjárműben utazó katona – a szolgálati gépjármű és a tömegközlekedési eszközök kivételével – a sapkáját, zubbonyát és nyakkendőjét leveheti, illetve zubbonyát, ingjének felső gombját kigombolhatja. A gépjármű elhagyása előtt az általa végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszüntetni.  A szolgálati gépjárművet vezető és az abban utazó katona, a gépjárműparancsnok engedélyével könnyíthet az öltözetén.

 37. Gépjárművön szállított személyek az oszlop-, illetve a gépjárműparancsnok engedélyével sapkájukat levehetik, téli sapkájukat lehajthatják, illetve kabátjuk gallérját felhajthatják.

 38. Télen és átmeneti időszakban, irodában és étkezdében a katona zubbonyát kigombolhatja, illetve leveheti. A helyiség elhagyása előtt a végrehajtott ruházati könnyítést köteles megszűntetni.

 39. A katona fizikai munkavégzés közben a munkát irányító parancsnok engedélyével a sapkát, a kabátot, a zubbonyt, a pólót, valamint laktanyában és gyakorlótéren az atlétatrikót is leveheti.

 

Tiltó rendelkezések

 40. A katonának tilos:

 

 a) a Honvédségnél rendszeresítettől eltérő anyagú, formájú és színű egyenruhát, lábbelit, rendfokozati jelzést, továbbá a katonanőknek testszínűtől eltérő színű vagy mintás harisnyát (harisnyanadrágot) hordani, az egyenruházatot a Honvédségben forgalmazott formától, kiviteltől, színtől és alapanyagtól eltérően előállítani, átalakítani, illetőleg ilyen ruházatot viselni ;

 b) az e szabályzatban meghatározottakon kívül kitüntetést, kitüntetési szalagsávot, jelvényt, kitűzőt, különböző emblémát, jelzést és feliratot, nem rendszeresített csapat karjelzést viselni;

 c) az egyenruhához ékszert – kivéve karikagyűrűt, a pecsétgyűrűt, katonanők esetében az egyenruha szellemiségéhez illő fülbevalót, ha az a munkavégzést nem akadályozza, illetőleg, ha az a testi épségét nem veszélyezteti – látható módon viselni;

 d) az öltözeti cikkeken az arra kialakított speciális célzsebek kivételével, a külső zsebekben kilátszó vagy átnyomódó tárgyat elhelyezni;

 e) az egyenruházaton – a meghatározottakon kívül – könnyíteni, a hosszú ujjú ing és ingblúz, a 90 M és a 93 M gyakorlózubbony ujját felhajtani (felgyűrni);

 f) a ruha fazonján (gallérhajtókán) kokárdát, gyászszalagot viselni, élő és művirágot feltűzni;

 g) a hadi- (gyakorló-) öltözethez köznapi – kivételt képez a repülőhajózó állomány – vagy társasági sapkát viselni;

 h) más kereső foglalkozás folytatása közben, továbbá külföldi tartózkodás alatt – a hivatalos kiküldetés kivételével – egyenruhát viselni;

 i) a katonai objektumon kívül – e szabályzat öltözeti könnyítéseit kivéve – a sapkát levenni;

 j) a rendfokozattal rendelkező katonának rendfokozati jelzés nélkül – a tisztesi rendfokozat nélküli szerződéses katona kivételével – viselni;

 k) egyenruhát polgári ruhával vegyes öltözetként viselni;

 l) a 90 M hadi- (gyakorló-), a 93 M hadi- (gyakorló), a 2000 M nyári, valamint a 2003 M sivatagi gyakorlózubbonyokat és gyakorlónadrágokat vegyesen viselni;

 m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet – a felkészítési időszak, a búcsúztató, illetve visszafogadó ünnepség, valamint a szolgálati érdekű utazások kivételével – honi területen viselni;

 n) a hétköznapi és hadiruházati cikkeket vegyesen viselni;

 o) gyakorlópulóveren névkitűzőt elhelyezni;

 p) a gyakorlózubbonyt és a gyakorlópólót a gyakorlónadrágon, illetve a köznapi (társasági)inget a köznapi (társasági) pantallón (szoknyán) kívül hordani;

 q) politikai rendezvényen – a 16. pontban meghatározott eset kivételével – egyenruhát viselni;

 r) a katonanőknek a térd középvonalától felfelé számított 10 centiméternél rövidebb, illetőleg a térd középvonalától lefelé számított 10 centiméternél hosszabb köznapi, illetve társasági szoknyát viselni;

 s) az egyenruhával össze nem egyeztethető, illetve kulturálatlan táskát, reklámtasakot, csomagot vinni;

 t) az egyenruhához esernyőt hordani.

 

41. Beteg (sérült tényleges állományú katona a szolgálatképessége helyreállításáig egyenruhát csak betegség (sérülés) jellege figyelembevételével viselhet.

A bajusz és a szakáll viselésének szabályai

 

 42. A Szolgálati Szabályzatban meghatározott magatartási szabályokkal, a tényleges katonai szolgálatot teljesítő katona szájközépig érő ápolt bajuszt, 1,5 cm-nél nem hosszabb ápolt szakállat, pofaszakállat, barkót, illetve pajeszt viselhet. A kivételek e Szabályzat 43. pontja szabályozza meg.

 43. Az állományilletékes parancsnok által megtiltható a szakáll viselete, ha az akadályozza a katonai tevékenység ellátását, veszélyezteti a katona életét, testi épségét, egészségét, illetve a szolgálati tevékenység biztonságát, továbbá ha az nem felel meg az általános higiéniás követelményeknek.

 44.  A 43. pontban meghatározott követelmények alapján az Öltözködési Szabályzat hatálybalépését követően, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd vezérkar főnöke határozza meg azon katonai és szolgálati tevékenységek, illetve alkalmak körét, amikor a katona szakállt nem viselhet.

 

II. Fejezet

ÖLTÖZETI TÍPUSOK

Hadi- (gyakorló-) öltözet

  45. A)  A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet visei (az ejtőernyős - mélységi és csapatfelderítő -,a tűzszerész és hadihajós, a repülőszerelő és a szakfeladatot végrehajtó repülőhajózó állomány kivételével) a Honvédség tényleges állománya. A 90 M és 2000 M általános hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az állomány béketámogató és a Honvédség feladatát képező egyéb műveletek - katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás stb. - során, harcászati gyakorlaton, terepen végrehajtott foglalkozások alkalmával,alaki szemln, készenlt fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikájával történik.

 Az öltözetet a hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, valamint a tisztesi rendfokozatú és rendfokozat nélküli szerződéses állomány, továbbá a katonai tanintézmények hallgatói viselik 24 órás ügyeleti szolgálatban; továbbá a próbaidős szerződéses és tartalékos állomány szolgálati idejében, továbbá őr- és ügyeleti szolgálatban.

   Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses állomány a napi szolgálati tevékenysége során is viselheti.

 

Az öltözet változtai:

Télen   

1. változat

Átmeneti időszakban

 2. változat

Átmeneti időszaban

2/A. változat

Téli gyakorló sapka

Csősál

Gyakorlókabát

Kabátbélés

Gyakorlókesztyű

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Téli gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Nyári gyakorló sapka

Gyakorlókabát

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

Nyári gyakorló sapka

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

 

Nyáron

3. változat

Nyári gyakorlósapka

2000 M nyári gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

4. változat

Nyári gyakorlósapka

2000 M nyári gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

5. változat

Nyári gyakorlósapka

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

 

 

 B) A 93 M ejtőernyős (eje.) hadi- (gyakorló-) öltözetet a Honvédség tényleges állományú tagjainak ejtőernyős, mélységi- és csapatfelderítő, tűzszerész és hadihajós állománya viseli béketámogató és a Honvédség feladatát képező egyéb műveletek – katasztrófaelhárítás, humanitárius segítségnyújtás, terrorelhárítás, stb. – során, harcászati gyakorlaton, terepen, vízen végrehajtott foglalkozások alkalmával, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, katonai rendezvényeken, továbbá ha a sorakozás (felvonulás) fegyverrel vagy haditechnikával történik.
A szakállomány a 93 M ejtőernyős hadi- (gyakorló-) öltözetet viseli az  egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás őr- és ügyeleti szolgálatban.

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

6. változat

Ejtőernyős barett sapka

Csősál

Ejtőernyős gyakorlókabát

Kabátbélés

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Ejtőernyős téli gyakorlónadrág

Nadrágbélés

Gyakorlókesztyű

Téli ing

Téli alsó

Téli gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

7. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős gyakorlókabát

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Általános bakancs

Hevederöv

 

Nyáron

8. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

9. változat

Ejtőernyős barett sapka

2000 M nyári gyakorlózubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

10. változat

Ejtőernyős barett sapka

Gyakorlópóló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Nyári bakancs

Hevederöv

 

 

 

  C) A 93 M repülőszerelő (repülő-műszaki) öltözetet a Honvédség, hivatásos és szerződéses tiszt, tiszthelyettes repülőszerelő (re. szerelő) állománya viseli szolgálati helyén szakfeladat végrehajtásakor, egység-, illetve ennél alacsonyabb szintű 24 órás ügyeleti szolgálatban.

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

11.változat

Repülőszerelő téli sapka

Csősál

Repülőszerelő téli gyakorló kabát

Kabátbélés

Repülőszerelő téli gyakorló nadrág

Nadrágbélés

Gyakorló kesztyű

Repülőszerelő gyakorló zubbony

Gyakorló póló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Téli gyakorló zokni

Általános bakancs

Hevederöv

 

12. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő téli gyakorló kabát

Repülőszerelő gyakorló zubbony

Gyakorló póló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

 

 

Nyáron

13. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő gyakorló zubbony

Gyakorló póló

Repülőszerelő gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv

 

14. változat

Repülőszerelő nyári sapka

2000 M nyári gyakorló zubbony

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv

 

15. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Gyakorló póló

2000 M nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevederöv

 

 

 A 90 M és 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi (gyakorló) öltözet hordmód változatai :

 a, télen:

 - téli gyakorlókabát begombolt galléral, csősállal (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát zárt) ;

 - téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral) csősál nélkül, gyakorlózubbony begombolt gallérral (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát zárt);

 átmeneti időszakban:

 - téli gyakorlókabát - bélés nélkül - felső gombja kigombolva (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), gyakorlózubbony begombolt (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát zárt) galléra;

 - gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), alatta póló

 c, nyáron:

 - gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (ejtőernyős és repülőszelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), alatta póló;

 - 2000M nyári gyakorló zubbony felső gombja kigombolva, alatta póló;

 - 2000M nyári gyakorló zubbony felső gombja kigombolva;

 - 2000M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony ujja felhajtva;

 - 2000M nyári hosszú ujjú gyakorlózubbony ujja felhajtva, felső gombja,alatta póló;

- gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel.

 d) nyáron a nyári bakancs helyett az általános bakancs viselhető;

 e) a gyakorlópulóver a tényleges állomány – kivéve a próbaidős szerződéses katona – hímzett névvel, államjelzővel és gyakorló rendfokozati jelzéssel, megengedettként viselt, felső ruhadarabja;

 - a gyakorlópulóver zubbony helyett – póló vagy téli ing fölött – nadrágon kívül viselendő;

 - a gyakorlópulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhető;

 

 f) az állomány a hevederövet a téli gyakorlókabáton csak külön parancsra viseli;

 g) a Honvédség állománya a felszerelését a málhaeszközön, a tábori pihentetési eszközeit hátizsákon viseli;

 h) a felderítő és az ejtőernyős szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld barett sapkát visel;

 i) a harckocsizó és a hadihajós szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett harckocsizó, illetve hadihajós jelvénnyel ellátott fekete barett sapkát visel;

 j) a tüzér és a légvédelmi tüzér szakbeosztású állomány a nyári gyakorlósapka helyett hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát visel;

 k) a fegyvernemi alegység (zászlóalj, század, szakasz) teljes személyi állománya a fegyvernemnek megfelelő színű (pl. felderítő-zászlóalj zöld, harckocsi zászlóalj fekete, tüzérosztály skarlátpiros) barett sapkát hord.

 l) télen a h)-k) pontban nevesített állomány a barett sapka helyett téli gyakorlósapkát viselhet;

 m) a Honvédség tényleges állománya csapadékos időjárás eseténa hadi- (gyakorló-) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati hímzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül) is viselhető;

  n) a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor:

 - 2000 M nyári gyakorlóöltözet, valamint gyakorlópulóvert felső ruhadarabként viselhet;

 - megengedettnél repülőszerelő nyári cipőt (szandált) viselhet;

 - a munkavédelmi előírások betartása mellett a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet megkímélése céljából munkaruhát (overallt) viselhet.

 o) a nemzetközi kontingensbe szolgálatot teljesítő állomány zöld barett sapkát visel hímzett sapkajelvénnyel;

 p) védő lábbelikén téli védőbakancs és gumicsizma is viselhető

 q) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű viselhető;

 r) térképtáskát (tereptarka huzattal) hord a hivatásos és a hallgatói állomány a készenlét fokozása és a gyakorlatok alkalmával, amennyiben azt az állományilletékes parancsnok elrendeli.

 s) a hadi öltözetet viselő állomány a 90 M téli gyakorlónadrágot és nadrágbélést, a taktikai kesztyűt, a könyök- és térdvédőt, valamint a fényvédő szemüveget kiegészítő felszereléseket hordja. A könyökvédő a gyakorlózubbonyon, illetve a térdvédő a gyakorlónadrágon viselendő;

 t) nyáron és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatai végrehajtása, ünnepi felvonulás, díszkíséret alkalmával a gyakorlópóló helyett hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel ellátott matróztrikót visel;

 u) télen és átmeneti időszakban a hadihajós katona szakfeladatainak hajón történő végrehajtása során hímzett hadihajós jelvénnyel ellátott kötött fekete sapkát viselhet;

 v) nyáron és átmeneti időszakban a 90 M és a 2000 M általános, a 93 M ejtőernyős és a 93 M repülőszerelő hadi-(gyakorló-) öltözetet viselő állomány sorakozó, illetve katonai rendezvények alkalmával haderőnemi sálat hord az alábbiak szerint:

 - "lövész" zöld színű haderőnemi sálat hord az MH Szárazföldi Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek állománya

 - világoskék színű haderőnemi sálat hord az MH Légierő Parancsnokság és az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek állománya

 - kármin színű haderőnemi sálat hord az MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató  Parancsnokság, továbbá az MH Egészségügyi Parancsnokság, valamint az alárendeltségükbe tartozó katonai szervezetek állománya;

 - búzavirág kék színű haderőnemi sálat hord az MH Híradó Parancsnokság teljes személyi állománya;

 -  az előző négy bekezdésben megnevezett parancsnokságok állományába nem tartozó katona skarlátpiros színű haderőnemi sálat hord;

 w) a katona a hadi (gyakorló-) öltözethez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről.

 x) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak;

 y) a 2/A változat nyáron is viselhető

 D) A 2003 M repülőhajózó hadi-(gyakorló-) védőöltözetet a Honvédség hivatásos repülőhajózó (repülőgép vezető és helikoptervezető) állománya viseli szakfeladatai végrehajtásakor, katonai rendezvényeken, alaki szemlén, készenlét fokozásakor, hadműveleti tervező és előkészítő foglalkozásokon, valamint készültségi szolgálatban.

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

16. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó dzseki béléssel

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M téli repülőhajózó ing

2003 M téli repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

2003 M Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

 

17. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó dzseki

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M téli repülőhajózó ing

2003 M téli repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

2003 M Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

 

18. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

2003 M Repülőhajózó overall

2003 M téli repülőhajózó ing

2003 M téli repülőhajózó alsó

2003 M Repülőhajózó kesztyű

2003 M Repülőhajózó zokni

2003 M Repülőhajózó bakancs

Selyem nyaksál

 

 

A 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet hordmód változatai:

 a) a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overall mellrészén hímzett tépőzáras színes név- (becenévvel) és Hungary feliratot, valamint egységjelzést, a bal felkaron hímzett színes nemzeti színű pajzsot, a jobb felkaron hímzett tépőzáras századjelvényt, valamint hímzett tépőzáras rendfokozati jelzéssel.

 b) a repülőhajózó állomány a 2003 M repülőhajózó overallhoz a századának megfelelő nyaksálat hord.

 c) a repülőhajózó állomány, amennyiben a terepen végrehajtott foglalkozás nem esik egybe szakfeladata teljesítésével, a 2003 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) védőöltözet megkímélése céljából – a 45. A) pontban meghatározott hordmód változatok betartásával – 90 M vagy 2000 M hadi- (gyakorló-) öltözetet visel;

 d) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

 

 E) A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözetet a Magyar Honvédség kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során, extrém sivatagi időjárási körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.

 

Az öltözet változatai:

   Télen                                                                Átmeneti időszakban

19. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi kabát (esővédő)

Kabátbélés (polárpulóver)

Gyakorlókesztyű

Sivatagi gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

 20. változat
Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi kabát (esővédő)

Sivatagi gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

 

 

    Nyáron

21. változat

Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi  nyári gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

22. változat
Sivatagi kalap

Necc kendő

Sivatagi nyári gyakorlózubbony

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

  

Nyáron

23.változat

 

Sivatagi kalap

Gyakorlópóló

Sivatagi nyári gyakorlónadrág

Nyári gyakorlózokni

Sivatagi bakancs

Hevederöv

 

 

 A 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

 a) télen:

 - sivatagi kabát (esővédő) zárt gallérral;

 - sivatagi kabát (esővédő) nyitott gallérral, sivatagi gyakorlózubbony begombolt gallérral.

 b) átmeneti időszakban:

 - sivatagi kabát (esővédő) – bélés nélkül – nyitott gallérral, sivatagi  gyakorlózubbony begombolt gallérral;

 - gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta póló.

 c) nyáron:

 - sivatagi gyakorlózubbony kigombolva, alatta póló;

 - 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta póló;

 - 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony felső gombja kigombolva;

 - 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony ujja felhajtva, felső gombja kigombolva, alatta póló;

 - 2003 M sivatagi nyári gyakorlózubbony ujja felhajtva;

 - gyakorlópóló tépőzáras hímzett barna rendfokozati jelzéssel;

 d) laktanyai, illetve tábori körülmények között a kabátbélés (polár pulóver) felső ruhadarabként tépőzáras barna hímzett névvel, államjelzővel, rendfokozati jelzéssel, pajzzsal viselhető;

 e) a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony, illetve sivatagi nyári gyakorlózubbony a feladat függvényében a sivatagi gyakorlónadrágon, illetve sivatagi nyári gyakorlónadrágon kívül is hordható;

 f) a rohamsisakon (kevlar sisak) sivatagi sisakhuzat, alatta sisaksapka viselendő;

 g) a könyökvédő és a térdvédő a sivatagi gyakorlózubbonyon, illetve a sivatagi gyakorlónadrágon viselendő;

 h) speciális feladat végrehajtásakor a gyakorlókesztyű helyett ujjatlan taktikai kesztyű is viselhető;

 i) a sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözethez fényvédő napszemüveg és porvédő védőszemüveg is viselhető;

 j) a háti italhordó (Camel Bak) a sivatagi kabát vagy a sivatagi gyakorlózubbony fölött, a háton viselendő;

 k) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el;

 l) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak;

 m) a 2003 M sivatagi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során, csak sivatagi körülmények között viselhető, melyet a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök külön intézkedésben rendel el.

 

 F) A trópusi hadi (gyakorló-) öltözetet a Magyar Honvédség kijelölt hivatásos és szerződéses állománya, ENSZ, NATO, illetőleg EU műveletekben való részvétel során trópusi körülmények közötti szakfeladat végrehajtásakor viseli.

Az öltözet változatai:

Nyári és átmeneti időszakban

24. változat

Trópusi kalap

Necc kendő

2000 M nyári gyakorló zubbony

2000 M nyári gyakorló nadrág

Gyakorló póló

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevedröv

25. változat

Sivatagi kalap

2000 M nyári gyakorló nadrág

Gyakorló póló

Nyári gyakorló zokni

Nyári bakancs

Hevedröv

 

 A trópusi hadi- (gyakorló-)öltözet hordmód változatai:

 

 a) átmeneti időszakban

 

- 2000 M nyári gyakorló zubbony felső gombjai kigombolva, alatta póló;

- 2000 M nyári gyakorló zubbony felső gombjai kigombolva;

- 2000 M nyári hosszú ujjú gyakorló zubbony ujja felhajtva, felső gombja  kigombolva, alatta póló;

- 2000 M nyári gyakorló zubbony ujja felhajtva

- gyakorló póló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel,

 

 b) a roham sisakon (kevlar sisakon) sisakhuzat viselendő;

 c) a könyökvédő és térdvédő a 2000 M nyári gyakorló zubbonyon, illetve a 2000 M nyári gyakorló nadrágon viselendő

 d) speciális feladat végrehajtásakor ujjatlan taktikai kesztyű viselhető;

 e) a háti italhordó (Camel Bak) a 2000 M nyári gyakorló zubbony fölött, háton viselendő;

  f) az állomány a málháját málhaeszközön hordja, illetve egyéb felszerelését tengerészzsákban helyezi el;

  g) a katona csapadékos időjárás esetén a trópusi hadi- (gyakorló) öltözet összes változatához, rendfokozatának megfelelő, tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel ellátott esővédő öltönyt visel, az esővédő zubbony önállóan, felső ruhadarabként (esővédő nadrág nélkül ) is viselhető;

  h) a katonanőkre a katona férfiakkal azonos előírások vonatkoznak.

  i) a trópusi hadi- (gyakorló-) öltözet ENSZ, NATO, illetve EU műveletek során csak trópusi körülmények között viselhető, melyet a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnök külön intézkedésben rendeli el.

 Köznapi öltözet

 46. Az öltözetet a hivatásos és a szerződéses tiszti, tiszthelyettesi állomány, valamint a hallgató viseli a napi szolgálat tevékenysége során ( a hallgatók tantermi foglalkozások alkalmával) – ha más öltözetet nem rendeltek el -, továbbá ügyeleti szolgálatban, ha annak jellege nem teszi szükségessé a hadi- (gyakorló-) öltözetet.

 A) Az általános köznapi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatói állomány

 

 Az öltözet változatai

 

Télen

1.változat

Köznapi Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

2. változat

Köznapi Bocskai-sapka

3/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

Átmeneti időszakban

 3. változat

Köznapi Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

4 . változat

Köznapi Bocskai-sapka

Köznapi zubbony

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

Nyáron

5. változat

 

Köznapi sapka

Gyakorlópulóver

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Zokni

Félcipő

Deréköv

6. változat

 

Köznapi sapka

Köznapi ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

7. változat

 

Köznapi sapka

Ingblúz

Köznapi pantalló

Zokni

Félcipő

Névkitűző

 

 B) A légierős és hadihajós köznapi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

 Az öltözet változatai:

Télen

8.változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

9.változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék ¾-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

  

 

Átmeneti időszakban

10.változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

11.változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék köznapi zubbony

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

Nyáron

12. változat

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék pulóver

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete zokni

Fekete félcipő

Fekete deréköv

13. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék köznapi ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

14. változat

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék ingblúz

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

A köznapi öltözet hordmód változatai:

 a) a hallgatói állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord;

 b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel;

 c) a köznapi öltözet valamennyi változatához – megengedettként – a felderítő és az ejtőernyős szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány hímzett harckocsizó jelvénnyel ellátott fekete, a tüzér, illetve légvédelmi tüzér szakállomány hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet;

 d) a hallgató állomány posztóköpeny helyett ¾-es ballonkabátot visel;

 e) csapadékos időjárás esetén a 4-7. változat esőkabáttal, a 11-14. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki;

 f) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát, a gyakorlópulóver, a sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő;

 g) a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett színes jelvénnyel - kivéve a hallgató állományt - viselendő;

 h) a hosszú ujjú köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatói állományt -, nyakkendővel viselendő;

 i) a 6. és 13.  változat - megengedettként - rövid ujjú köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel. - kivéve a hallgatói állományt -, nyakkendő nélkül viselendő;

 j) a hosszú ujjú ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatói állományt - viselendő;

 k) a 7. és a 14. változat - megengedettként - rövid ujjú ingblúzzal, köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatói állományt - viselendő;

 l) az általános köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt,a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 m) a légierős és hadihajós köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözetet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 n) az 5. változatnál a gyakorlópulóver, a 12. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő;

 o) az 5. és 12. változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi Bocskai-sapkával (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával), 3/4-es ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával,(a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a  hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető;

 p) a 6., 7., 13. és 14. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával ( a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajós állomány hadihajós köznapi tányérsapkával) is viselhető;

 q) az 1-2. és a 8-. változat bokacipővel is viselhető

 r) a nyári változatok - megengedettként - nyári (lukacsos) félcipővel is viselhetőek;

 s) a légierős és hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színben tér el;

 t) a katona a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről;

 u) az általános köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözetet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett köznapi Bocskai sapkát is viselhet;

 C)  Az általános köznapi  öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatónői állomány

Az öltözet  változatai:

 

 Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

15. változat

 

Női kalap

Női köpeny béléssel

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

16. változat

 

Női kalap

Női ballonkabát

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

17. változat

 

Női kalap

Női köznapi zubbony

Női köznapi ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

 

Nyáron

18. változat

 

Köznapi sapka

Gyakorlópulóver

Női ingblúz

Női köznapi szoknya

Harisnya

Cipő

Névkitűző

deréköv

 

19. változat

 

Köznapi sapka

Női ingblúz

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

deréköv

 

20. változat

 

Köznapi sapka

Női ingblúz

Női köznapi szoknya

Harisnya

Cipő

Névkitűző

deréköv

 

 

D) A légierős és hadihajós köznapi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány.

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

21. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

22. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

23. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köznapi zubbony

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 

Nyáron

24. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék pulóver

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Harisnya

Fekete cipő

Fekete deréköv

25. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék női köznapi ing

Sötétkék női köznapi szoknya

Fekete női köznapi nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

26. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Világoskék női ingblúz

Sötétkék női köznapi szoknya

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

A női köznapi öltözet hordmód változatai: 

 a) a hallgatónői állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord;

 b) télen és átmeneti időszakban a hadihajós fegyvernemhez tartozó katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel;

 c) a köznapi öltözetet valamennyi változatához - megengedettként - a felderítő és az ejtőernyős szakállomány hímzett felderítő (ejtőernyős) jelvénnyel ellátott zöld, a harckocsizó szakállomány hímzett harckocsizó jelvénnyel ellátott fekete tüzér, illetve légvédelmi tüzér szakállomány hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzére jelvénnyel ellátott skarlátpiros barett sapkát viselhet;

 d) csapadékos időjárás  esetén a 17-20. változat női esőkabáttal, a 23-26. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki;

 e) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, a gyakorló pulóver, a sötétkék pulóver, a női mellény és a sötétkék női mellény hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő;

 f) a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatónői állományt - viselendő;

 g) a hosszú ujjú női köznapi ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatónői állományt - , női köznapi nyakkendővel viselendő;

 h) a 19. és 25. változat - megengedettként - rövid ujjú női köznapi inggel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatónői állományt -, női köznapi nyakkendő nélkül viselendő;

i) a hosszú ujjú női ingblúz hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatónői állományt - viselendő.

 j) a 20. és 26. változat - megengedettként - rövid ujjú női ingblúzzal, hímzett köznapi rendfokozattati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel - kivéve a hallgatónői állományt - viselhető;

 k) az általános női köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözetet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal; a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 l) a légierős és a hadihajós női köznapi öltözetet viselő állomány a köznapi öltözetet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 m) a 18. változatnál a gyakorlópulóver, a 24. változatnál a sötétkék pulóver felső ruhadarabként, kihajtott inggallérral viselendő;

 n) a 18. és 24 változat télen, épületen belül önállóan, épületen kívül női kalappal (a légierő állománya sötétkék köznapi sapkával, a hadihajó állomány fekete női kalappal), női ballonkabáttal, nyaksállal, bőrkesztyűvel, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával ( a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető;

 o) a 19.,20.,25. és 26. változat télen, épületen belül önállóan, átmeneti időszakban épületen belül önállóan, épületen kívül köznapi sapkával ( a légierő állománya és a hadihajós állomány sötétkék köznapi sapkával) is viselhető;

 p) megengedettként, katonai objektumon belül, a köznapi zubbony helyett mellény, a sötétkék köznapi zubbony helyett sötétkék mellény - a női mellény épületen belül kigombolható, épületen kívül begombolva, köznapi sapkával (sötétkék köznapi sapkával)-, a köznapi szoknya helyett sötétkék köznapi pantalló viselhető;

 q) a nyári változatok harisnya nélkül is viselhetőek;

 r) a 15. és a 21. változat csizmával is viselhető;

 s) a 17-20. és a 23-26. változathoz - megengedettként - szandál is viselhető;

 t) a légierős és a hadihajós köznapi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el;

 u) a katonanő a köznapi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről;

 v) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet;

 w) az általános köznapi öltözetet viselő katonanő a köznapi öltözet nyári változataihoz a köznapi sapka helyett női kalapot viselhet.

Ünnepi öltözet

 47. Ünnepi öltözetet visel a tiszti és tiszthelyettesi állomány tagja, valamint a hallgató  a laktanyán belüli és kívül ünnepi állománygyűlések, katonai rendezvények, külföldi katonai küldöttségek fogadása, baráti és nyugdíjas találkozók, valamint kulturális események alkalmával.

 

  Ezt az öltözetet viseli a hallgatói állomány nemzeti ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, ha a sorakozás ( felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő stb.). 

 

 A) Az általános ünnepi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi , tiszthelyettesi és hallgatói állomány

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

1. változat

 

Köznapi Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Köznapi zubbony

Társasági fehér-ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

2. változat

 

Köznapi Bocskai-sapka

4/4-es ballonkabát

Köznapi zubbony

Társasági fehér-ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

3. változat

 

Köznapi Bocskai-sapka

Köznapi zubbony

Társasági fehér-ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Deréköv

4. változat

 

Köznapi Bocskai-sapka

Társasági fehér-ing

Köznapi pantalló

Nyakkendő

Zokni

Félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

 

B) A légierős és hadihajós ünnepi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

5. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

6. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék 4/4-es ballonkabát

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

7. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék köznapi zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

8. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Társasági fehér ing

Sötétkék köznapi pantalló

Fekete köznapi nyakkendő

Fekete zokni

Fekete félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

Az ünnepi öltözet hordmód változatai:

 

 a) a hallgatói állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord;

 b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós köznapi tányérsapkát visel;

 c) a hallgató a posztóköpeny helyett 3/4-es ballonkabátot visel;

 d) csapadékos időjárás esetén a 3-4. változat esőkabáttal, a 7-8. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki;

 e) a 3/4-es és 4/4-es ballonkabát, a sötétkék ballonkabát, az esőkabát, a sötétkék esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő;

 f) a köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel – kivéve a hallgató állományt – viselendő;

 g) a hosszú ujjú társasági fehér ing hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel – kivéve a hallgatói állományt –, köznapi nyakkendővel viselendő;

 h) a hallgató a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetés, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával – hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül – névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, köznapi nyakkendővel viseli;

 i) a 4. és 8. változat – megengedettként – rövid ujjú társasági fehér inggel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel – kivéve a hallgatói állományt –, nyakkendő nélkül, a g) és h) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető;

 j) az általános ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 k) a légierős és hadihajós ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 l) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető;

 m) az l. és 5. változat bokacipővel is viselhető;

 n) a légierős és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el;

 o) a katona az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről;

 p) az állomány a fehér kesztyűt, katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli. 

 

 C) Az általános ünnepi öltözetet visel női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi és hallgatónői állomány

 

 Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

9. változat

 

Női kalap

Női köpeny béléssel

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

10. változat

 

Női kalap

Női ballonkabát

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Bőrkesztyű

Harisnya

Cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

11. változat

 

Női kalap

Női köznapi zubbony

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

12. változat

 

Női kalap

Társasági fehér női ing

Női köznapi szoknya

Női köznapi nyakkendő

Harisnya

Cipő

Névkitűző

Deréköv

 

 D) A légierős és hadihajós ünnepi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

13. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köpeny

béléssel

Sötétkék női köznapi

zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi

szoknya

Fekete női köznapi

nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

14. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék női köznapi

zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi

szoknya

Fekete női köznapi

nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Harisnya

Fekete cipő

Fekete nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

15. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Sötétkék női köznapi

zubbony

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi

szoknya

Fekete női köznapi

nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

15. változat

 

Sötétkék köznapi sapka

Társasági fehér női ing

Sötétkék női köznapi

szoknya

Fekete női köznapi

nyakkendő

Harisnya

Fekete cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

A női ünnepi öltözet hordmód változatai:

 a) a hallgatónői állomány a köznapi öltözet valamennyi változatához köznapi sapkát hord;

 b) a hadihajós fegyvernemhez tartozó katonanői szakállomány a sötétkék köznapi sapka helyett minden öltözeti változathoz fekete kalapot visel;

 c) csapadékos időjárás esetén a 11-12. változat női esőkabáttal, a 15-16. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki;

 d) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát, illetve a sötétkék női esőkabát hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel viselendő;

 e) a női köznapi zubbony köznapi paroli rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező színes hímzett jelvénnyel – kivéve a hallgatónői állományt – viselendő;

 f) a hosszú ujjú női társasági fehér ing hímzett

köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, – kivéve a hallgatónői állományt – női köznapi nyakkendővel viselendő;

 g) a hallgatónői a társasági fehér inget nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő társadalmi és ünnepélyes katonai rendezvényeken, katonai temetésen, jelentősebb családi események (házasságkötés, keresztelő stb.) alkalmával – hivatásos állományt kifejező társasági hímzett jelvény nélkül – névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, női köznapi nyakkendővel viseli;

 h) a 12. és 16. változat – megengedettként – rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel – kivéve a hallgatói állományt –, névkitűzővel, női köznapi nyakkendő nélkül, az f) és g) pontok előírásai szerinti hímzett rendfokozati jelzéssel viselhető;

 i) az általános női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a hallgató ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 j) a légierős és hadihajós női ünnepi öltözetet viselő állomány az ünnepi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, 60 a főtiszt, a tiszt és a zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 k) az ünnepi öltözethez csak zárt cipő viselhető;

 l) a 9. és a 13. változat csizmával is viselhető;

 m) a légierős és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el,

 n) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli;

 o) a katonanő az ünnepi öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről;

 p) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet. 

Társasági öltözet

48. Az öltözetet a Honvédség hivatásos és szerződéses főtiszti, tiszti, zászlósi, tiszthelyettesi állománya viseli nemzeti és állami ünnepeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, ha a sorakozás (felvonulás) fegyver és haditechnika nélkül történik, valamint az elöljáró által meghatározott alkalommal, katonai temetésen, illetve viselheti jelentősebb családi eseményeken (keresztelő, házasságkötés stb.).

A) Az általános társasági öltözetet viselő tábornoki,főtiszti, tiszti és zászlósi állomány

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

1. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

2. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

4/4 ballonkabát

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

3. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

4. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági fehér ing

Fekete társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

B) Az általános társasági öltözetet viselő tiszthelyettesi állomány

 

Télen

Átmeneti időszakban

Átmeneti időszakban

Nyáron

5. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

6. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

4/4 ballonkabát

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

7. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

8. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsíptető

Kézelőgomb

Deréköv

 

 C) A légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő tábonoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

9. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

10. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék 4/4 ballonkabát

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete  bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

11. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék társasági zubbony

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

12. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Társasági fehér ing

Sötétkék társasági pantalló

Fekete társasági nyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

 A társasági öltözet hordmód változatai:

 

 a) a hadhajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott társasági zubbonyt visel;

 b) csapadékos időjárás esetén a 3-4 és a 7-8. változat esőkabáttal, a 11-12. változat sötétkék esőkabáttal egészül ki;

 c) a 4/4-es ballonkabát, az esőkabát és a sötétkék ballonkabát, az esőkabát és a sötétkék köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő;

 d) a hosszú ujjú társasági fehér ing hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendővel viselendő;

 e) a 4., 8., és a 12. változat - megengedettként - rövid ujjú társasági fehér inggel, hivatásos állományt kifejező hímzett jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági nyakkendő nélkül viselendő;

 f) az általános társasági öltözetet viselő állomány - a tiszthelyettes kivételével -, valamint a légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő állomány a társasági öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüst csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 g) az általános társasági öltözetet viselő tiszthelyettes a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 h) a társasági öltözetet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető;

 i) a légierős és a hadihajós ünnepi ruházat formailag (kivétel a hadihajós társasági zubbony) megegyezik az általánossal, csak színében tér el;

 j) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli;

 k) a katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonuláson), külön intézkedés szerint, a tábornok, a főtiszt, tiszt, zászlós fekete színű díszövet aranyszínű csattal, a tiszthelyettes barna színű - a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó fekete színű - díszövet ezüstszínű csattal visel a társasági zubbonyon;

 l) a katona a társasági öltözetéhez napszümeveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt napszemüveg vieléséről.

 

D) Az általános társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti és zászlósi állomány;

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

13. változat

Fekete női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

 

14. változat

Fekete női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 

Nyáron

15. változat

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

16. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 

E) Az általános társasági öltözetet viselő női tiszthelyettesi állomány

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

17. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

18. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

 

 

Nyáron

19. változat

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

20. változat

Női kalap

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

 

 F) A légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

21. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

 

22. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

                                                                                                                                     

 

Nyáron

23. változat

Fekete női kalap

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

24. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 

A női társasági öltözet hordmód változatai:

 

 a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel;

 

 b) csapadékos időjárás esetén a 15-16. és a 19-20. változat női esőkabáttal, a 23-24. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki;

 

 c) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát és a női sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő;

 

 d) a hosszú ujjú társasági fehér női ing, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendővel viselendő;

 

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

13. változat

Fekete női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

 

14. változat

Fekete női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 

Nyáron

15. változat

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

16. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Fekete társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 E) Az általános társasági öltözetet viselő női tiszthelyettesi állomány

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

17. változat

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

18. változat

Női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

 

Nyáron

19. változat

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

20. változat

Női kalap

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

 F) A légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

21. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női köpeny béléssel

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

 

22. változat

Fekete női kalap

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

                                                                                                                                          

Nyáron

23. változat

Fekete női kalap

Sötétkék társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

24. változat

Fekete női kalap

Társasági fehér női ing

Sötétkék társasági szoknya

Fekete társasági női nyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 A női társasági öltözet hordmód változatai:

 a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel;

 b) csapadékos időjárás esetén a 15-16. és a 19-20. változat női esőkabáttal, a 23-24. változat sötétkék női esőkabáttal egészül ki;

 c) a női ballonkabát, a női sötétkék ballonkabát, a női esőkabát és a női sötétkék esőkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő;

 d) a hosszú ujjú társasági fehér női ing, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel, névkitűzővel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, társasági női nyakkendővel viselendő;

 g) az általános női társasági öltözetet viselő tiszthelyettes állomány a társasági öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal,

ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 h) a társasági öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető;

 i) a 13. es a 21. változat fekete, a 17. változat barna csizmával is viselhető;

 j) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a társasági szoknya helyett női társasági pantalló, a fekete társasági

szoknya helyett fekete női társasági pantalló, a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló viselhető;

 k) a légierős es a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el;

 l) az állomány a fehér kesztyűt katonai ünnepségeken, zárt alakzatban (felvonulásokon) külön intézkedés alapján viseli;

 m) a katonanő a társasági öltözetéhez napszemüveget viselhet, azonban katonai rendezvények alkalmával az azt elrendelő állományilletékes parancsnok dönt a napszemüveg viseléséről;

 n) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

                                                           Estélyi öltözet

 

 49. Az estélyi öltözet a Honvédség nem fegyveres külszolgálatot teljesítő (katonai attasé, NATO beosztást betöltő, külképviseleten dolgozó stb.) hivatásos, valamint szerződéses tiszt, tiszthelyettes állományának viselete estélyek, balok, délutáni fogadások alkalmával. Ezt az

öltözetet viselheti a külföldön, hivatalos látogatáson tartózkodó delegáció tagja, amennyiben a hivatalos meghívó programjában az esemény szerepel.

 

A) Az általános estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti es zászlósi állomány 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

1. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő Nyaksál

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

2. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

4/4 ballonkabát

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

3. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Fekete társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kézelőgomb

Fekete deréköv

 

B) Az általános estélyi öltözetet viselő tiszthelyettesi állomány

 

Az öltözet változatai:

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

4. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Posztóköpeny

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Téli bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Kezelőgomb

Deréköv

5. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

4/4 ballonkabát

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Kezelőgomb

Deréköv

6. változat

 

Társasági Bocskai-sapka

Társasági zubbony

Fehér szmokinging

Társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Bőrkesztyű

Zokni

Társasági félcipő

Névkitűző

Kezelőgomb

Deréköv

 

C) A légierős és hadihajós estélyi öltözetet viselő tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány

 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

7. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék posztóköpeny

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Nyaksál

Névkitűző

Kezelőgomb

Fekete deréköv

8. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék 4/4 ballonkabát

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kezelőgomb

Fekete deréköv

9. változat

 

Sötétkék tányérsapka

Sötétkék társasági zubbony

Fehér szmokinging

Sötétkék társasági pantalló

Fekete csokornyakkendő

Fekete bőrkesztyű

Fekete zokni

Fekete társasági félcipő

Névkitűző

Kezelőgomb

Fekete deréköv

 

Az estélyi öltözet hord mód változatai:

 a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány a sötétkék tányérsapka helyett minden öltözeti változathoz hadihajós társasági tányérsapkát, a sötétkék társasági zubbony

helyett hadihajós (kétsoros gombolású), hadihajós rendfokozati jelzéssel és hadihajós fegyvernemi jelvénnyel ellátott, társasági zubbonyt visel;

 b) a ballonkabát, a sötétkék ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő;

 c) az általános estélyi öltözetet viselő állomány – a tiszthelyettes kivételével –, valamint a légierős és hadihajós estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós

aranyszínű, a légierős és hadihajós társasági öltözetet viselő tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 d) az általános estélyi öltözetet viselő tiszthelyettes az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt félcipő viselhető;

 f) a légierős es a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el.

 

D) Az általános estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti es zászlósi állomány

 

Az öltözet változatai 

 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

10. változat

 

Fekete női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

11. változat

 

Fekete női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

12. változat

 

Fekete női kalap

Társasági kosztümkabát

Fehér szmokinging

Fekete társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

E) Az általános estélyi öltözetet viselő női tiszthelyettesi állomány

 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

13. változat

 

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Téli bőrkesztyű

Társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Deréköv

14. változat

 

Női kalap

Női ballonkabát

Társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Bőrkesztyű

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

15. változat

 

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Társasági cipő

Névkitűző

Deréköv

 

F) A légierős és hadihajós estélyi öltözetet viselő női tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi es tiszthelyettesi állomány

 

 Az öltözet változatai: 

Télen

Átmeneti időszakban

Nyáron

16. változat

 

Fekete női kalap

Sötétkék női köpeny

béléssel

Sötétkék társasági

kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete téli bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Nyaksál (selyem)

Névkitűző

Fekete deréköv

17. változat

 

Fekete női kalap

Sötétkék női ballonkabát

Sötétkék társasági

kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete bőrkesztyű

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

18. változat

 

Fekete női kalap

Sötétkék társasági

kosztümkabát

Fehér női szmokinging

Sötétkék társasági szoknya

Fekete csokornyakkendő

Harisnya

Fekete társasági cipő

Névkitűző

Fekete deréköv

 

 A női estélyi öltözet hord mód változatai:

 

  a) a hadihajós fegyvernemhez tartozó női szakállomány a sötétkék társasági kosztümkabáton hadihajós rendfokozati jelzést és hadihajós fegyvernemi jelvényt visel;

 b) a női ballonkabát, a sötétkék női ballonkabát köznapi hímzett rendfokozati jelzéssel viselendő;

 c) az általános női estélyi öltözetet viselő tiszthelyettes az estélyi öltözet valamennyi változatához barna színű derékövet hord ezüstszínű csattal, ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 d) az általános női estélyi öltözetet viselő állomány – a tiszthelyettes kivételével –, valamint a légierős és hadihajós női estélyi öltözetet viselő állomány az estélyi öltözet valamennyi változatához fekete színű derékövet hord ezüstszínű csattal, a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a légierős es hadihajós társasági öltözetet viselő tiszthelyettes ezüstszínű stilizált címerrel díszítve;

 e) az estélyi öltözet valamennyi változatához csak zárt cipő viselhető;

 f) a légierős és a hadihajós ünnepi ruházat formailag megegyezik az általánossal, csak színében tér el;

 g) a katonanő a terhesség harmadik hónapjától kezdődően szolgálati idejében polgári ruhát viselhet.

Díszelgő öltözet 

A Magyar Honvédség 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljának díszelgő öltözete

 

 50. Az öltözetet a Honvédség központi díszegysége viseli a nemzeti és állami ünnepeken, államfők, miniszterelnökök, miniszterek fogadása és búcsúztatása alkalmával,

állami zászló őrzésekor, koszorúzási ünnepségeken, kiemelkedő katonai és társadalmi rendezvényeken, illetve temetésre történő kirendelés esetén.

 

A) A díszelgő öltözetet viselő főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi állomány.

 

Az öltözet változatai

 

Télen

Átmeneti időszakban és nyáron

1. változat

 

Posztó díszsapka

Díszköpeny

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany- (ezüst) színű csattal

Arany- (ezüst) színű díszzsinór

Fehér téli kesztyű

Fehér póló

Nadrágtartó

Zokni

2. változat

 

Díszsapka

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna lovaglónadrág

Fekete bokszcsizma

Fekete díszöv arany- (ezüst) színű csattal

Arany- (ezüst) színű díszzsinór

Fehér nyári kesztyű

Fehér póló

Nadrágtartó

Zokni

 

B) A díszelgő öltözetet viselő tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány

 

Télen

Átmeneti időszakban és nyáron

1. változat

 

Posztó díszsapka

Díszköpeny

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna dísznadrág

Barna bőrtalpú bakancs

Barna díszöv ezüst csattal

Ezüstszínű díszzsinór

Fehér téli kesztyű

Póló

Nadrágtartó

Zokni

2. változat

 

Díszsapka

Tábori barna díszzubbony

Tábori barna dísznadrág

Barna bőrtalpú bakancs

Barna díszöv ezüst csattal

Ezüstszínű díszzsinór

Fehér nyári kesztyű

Póló

Nadrágtartó

Zokni

 

A díszelgő öltözet hordmod változatai:

 a) átmeneti időszakban a díszköpeny viseléséről az állományilletékes parancsnok dönt;

 b) a díszegység állománya a díszzsinórt csak a tábori barna díszzubbonyon viseli;

 c) amennyiben a díszelgési feladat hadi- (gyakorló-) öltözetben kerül végrehajtásra, akkor a díszegység állománya a 45. A) pont szerint meghatározott általános hadi- (gyakorló-) öltözetet fehér kesztyűvel viseli;

 d) a díszelgő tiszthelyettesi állomány a barna díszövet ezüstszínű csattal viseli.

 

Zenekarok díszelgő öltözete

 

 51.  Az öltözetet a katonazenekar állománya viseli nemzeti és állami ünnepen, államfők, miniszterelnökök, miniszterek fogadása és búcsúztatása alkalmával, kiemelkedő katonai es társadalmi rendezvényen végrehajtott zenés feladatai végrehajtása során, valamint zenekari

fesztiválon, külföldi szereplésen, hangversenyen, térzenén, katonai temetésen, továbbá a polgári lakosság körében rendezett zenés eseményen.

 

 A) A zenekari díszelgő öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes és tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány 

Az öltözet változatai

 

Télen

Átmeneti és nyári időszakban

1. változat

 

Posztó díszsapka

Díszköpeny

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Fehér kesztyű

Társasági félcipő

Arany (ezüst) mellzsinór

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető arany (ezüst)

Kézelőgomb arany (ezüst)

Barna díszöv arany (ezüst) csattal

Arany (ezüst) karjelzés

Társasági zokni

2. változat

 

Díszsapka

Társasági zubbony

Társasági fehér ing

Társasági pantalló

Társasági nyakkendő

Fehér kesztyű

Társasági félcipő

Névkitűző

Nyakkendőcsiptető arany (ezüst)

Kézelőgomb arany (ezüst)

Arany (ezüst) mellzsinór

Barna díszöv arany (ezüst) csattal

Arany (ezüst) karjelzés

Társasági zokni

 

 A zenekari díszelgő öltözet hord mód változatai:

 

 a) az öltözet csak zárt rendben – fellépés alkalmával – viselhető;

 b) a főtiszt, tiszt karmester minden öltözeti típushoz a díszsapka helyett társasági Bocskai-sapkát, a társasági nyakkendő helyett fekete társasági nyakkendőt, a társasági pantalló helyett fekete társasági pantallót, a társasági félcipő helyett fekete társasági félcipőt, a társasági zokni helyett fekete társasági zoknit visel;

 c) nyáron, valamint koncertteremben a 2. változat zubbony nélkül – társasági fehér ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel (a szerződéses állomány kivételével), névkitűzővel, nyakkendőcsiptetővel, kézelőgombbal – is viselhető;

 d) a c) alpont szerint meghatározott öltözet helyett – megengedettként – a rövid ujjú társasági fehér ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel (a szerződéses állomány kivételével), névkitűzővel, társasági nyakkendő

nélkül viselhető;

 e) az „MH Légierő Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinél meglévő zenekarok” állománya a 48. C) pont 9. es 11. változatban előírt társasági öltözetet fekete díszövvel, díszzsinórral és karjelzéssel kiegészítve viseli;

 f) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt félcipő viselhető.

 

B) A zenekari díszelgő öltözetet viselő női zászlósi, tiszthelyettesi és tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány

 

 Az öltözet vátozatai 

 

Télen

Átmeneti és nyári időszakban

3. változat

 

Női kalap

Női köpeny béléssel

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Fehér kesztyű

Harisnya

Társasági cipő

Arany (ezüst) mellzsinór

Barna díszöv arany (ezüst) csattal

Arany (ezüst) karjelzés

4. változat

 

Női kalap

Társasági kosztümkabát

Társasági fehér női ing

Társasági szoknya

Társasági női nyakkendő

Fehér kesztyű

Harisnya

Társasági cipő

Arany (ezüst) mellzsinór

Arany (ezüst) karjelzés

 

 

A zenekari női díszelgő öltözet hord mód változatai:

 

 a) az öltözet csak zárt rendben – fellépés alkalmával – viselhető;

 b) a női köpeny színe megegyezik a posztóköpeny színével;

 c) a főtiszt, tiszt karmesternő minden öltözeti típushoz a női kalap helyett fekete női kalapot, a társasági női nyakkendő helyett fekete társasági női nyakkendőt, a társasági szoknya helyett fekete társasági szoknyát, társasági cipő helyett fekete társasági cipőt visel;

 d) nyáron, valamint koncertteremben a 2. változat társasági kosztümkabát nélkül – társasági fehér női inggel, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel (a szerződéses állomány kivételével), névkitűzővel – is viselhető;

 e) a d) alpont szerint meghatározott öltözet helyett – megengedettként – a rövid ujjú társasági fehér női ing, hímzett társasági rendfokozati jelzéssel, hivatásos állományt kifejező hímzett társasági jelvénnyel (a szerződéses állomány kivételével), névkitűzővel, társasági nyakkendő nélkül viselhető;

 f) az „MH Légierő Parancsnokság alárendelt katonai szervezeteinél meglevő zenekarok” katonanői állománya

a 48. F) pont 21. es 23. változatban meghatározott társasági öltözetet fekete díszövvel, díszzsinórral és karjelzéssel kiegészítve viseli;

 g) télen és átmeneti időszakban temetésen, illetve szabadtéren végrehajtott katonai rendezvényen a társasági szoknya helyett női társasági pantalló, a fekete társasági szoknya helyett fekete női társasági pantalló, a sötétkék társasági szoknya helyett sötétkék női társasági pantalló viselhető;

 h) a zenekarok díszelgő öltözetéhez csak zárt cipő viselhető.

Sport- és szabadidő öltözet

 52. Az öltözet a Honvédség tényleges katonaállományának ruházata sportversenyek, sportfoglalkozás idején, továbbá szabadidős tevékenység során. 

 

Alapváltozat

 

Fekete baseball sapka

Hosszú ujjú sport felső

Hosszú szárú sportalsó

Sportpóló/Sporttrikó

Sportnadrág

Sport zokni

Edzőcipő

 

sport- es szabadidő öltözet hordmód változatai: 

 a) a sportversenyeken, sportfoglalkozásokon resztvevők egységes sportöltözetét az azt szervező állományilletékes parancsnok szabályozza;

 b) a sportrendezvények ünnepélyes megnyitása, illetve eredményhirdetés alkalmából tartott sorakozások alatt a hosszú ujjú sport felső húzózárát fel kell húzni, illetve fekete baseball sapkát a fejre kell helyezni;

 c) a sportöltözet egységes bevezetéséről, illetve a végrehajtás rendjéről egy későbbiekben kiadásra került utasítás fog rendelkezni

 

 

III. Fejezet

 

KIEGÉSZÍTŐ ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

JELZÉSEK, FELSZERELÉSEK

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek

öltözete és felszerelése

 53. A nem szervezetszerű díszalegység, díszkíséret, díszőr, koszorúvivő, zászlóvivő és zászlókíséret a fegyvernemi sajátosságokat figyelembe véve, a 45. A)-E) pont szerinti hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az elöljáró fogadásakor és a katonai rendezvényeken az alábbi módosítással:

 

– gyakorlósapka vagy rohamsisak, tereptarka sisakborítóval;

 – gyakorlókesztyű helyett fehér kesztyű;

 – fehér jelsípzsinór;

 – fehér derékszíj;

 – pisztoly, pisztolytáska (csak a hivatásos és a szerződéses főtiszti, tiszti, zászlós, tiszthelyettesi állománynak);

 – gépkarabély egy tarral (csak a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses katonáknak).

 

A nem szervezetszerű díszalegységek, díszkíséretek öltözetének hordmód változatai:

 

 a) télen és átmeneti időszakban a kabát begombolt gallérral viselendő;

 b) nyáron a gyakorlózubbony felső gombja kigombolva, alatta gyakorlópóló viselendő;

 c) az állomány a fehér jelsípzsinórt a hadi- (gyakorló) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli;

 d) a diszalegység és a díszkíséret azonos öltözetet visel.

 

 A rendész, forgalomszabályozó, diszpécser es az ellenőri beosztású katonák felszerelése

 

 54. Szakfeladat végrehajtásakor a rendész beosztású hivatásos és szerződéses állomány a – gyakorlatokat kivéve – köznapi, gyakorlatokon hadi- (gyakorló-), a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány, valamint a forgalomszabályozó, a közúti komendans diszpécser, az ellenőrzőáteresztő ponton szolgálatot teljesítő (diszpécser és az ellenőri beosztású) katona minden alkalommal hadi- (gyakorló-) öltözetet visel a következő megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

 

Az öltözet változatai:

Rendész beosztású állomány

Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal

Fehér kesztyű (téli vagy nyári)

Fehér jelsíp zsinórral

Rendészjelvény

Forgalomszabályozó, diszpécser és ellenőr beosztású állomány

 

Rohamsisak jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal

Fehér kesztyű (téli vagy nyári)

Fehér jelsíp zsinórral

Jó láthatóságot biztosító kantár

Jó láthatóságot biztosító kezelő

 

 A) A hivatásos és szerződéses tiszt, tiszthelyettes állomány részére:

Fehér derékszíj;

Pisztolytáska;

Térképtáska, tereptarka huzattal.

 

 B) A tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat

nélküli szerződéses állomány részére:

Fehér derékszíj

Fekete-fehér gumibot

Járőrtáska

Fehér derékszíj

Forgalomirányitó fabot (világító jelzőbot)

Járőrtáska

 

 C) Motorkerékpáron utazók részére:

Bukósisak

Motorkerékpáros védőszemüveg

Motorkerékpáros kabát, nadrág

Motorkerékpáros kesztyű (csak a vezető részére)

Bukósisak

Motorkerékpáros védőszemüveg

Motorkerékpáros kabát és nadrág

Motorkerékpáros kesztyű (csak a vezető részére)

 

A hordmód változatai:

 

 a) a rendészek a rohamsisakot rendezvények, gyakorlatok alkalmával vagy külön parancsra viselik;

 b) az állomány a rendészjelvényt a hadi- (gyakorló) öltözet bal zubbonyzseb belső gombjára gombolva viseli;

 c) az állomány a fehér jelsípzsinórt a hadi- (gyakorló) öltözet jobb vall vállcsúcsába varrt gombon es a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli;

 d) a végrehajtandó feladat függvényében a rendész állomány felszerelése – a feladatot elrendelő állományilletékes parancsnok külön parancsa alapján – kiegészíthető: patentbilinccsel, bilincstartóval, gumibottal, zseblámpával, rádiótartótokkal;

 e) a rendész szakállomány nemzetközi gyakorlatok alkalmával a bal felkaron NATO-karszalagot visel;

 f) a rendész járőr egységes hadi- (gyakorló-) öltözetet visel;

 g) a köznapi öltözeten az állomány a rendészjelvényt a bal zubbonyzseb gombjára gombolva, a fehér jelsípzsinórt a jobb vall vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb gombjára gombolva viseli;

 h) a köznapi öltözethez viselt térképtáska tereptarka huzat nélkül viselendő;

 i) a jó láthatóságot biztosító sisakhuzatot a rohamsisakon, a jó láthatóságot biztosító kantárt és kezelőt a gyakorlókabáton, illetve a gyakorlózubbonyon kell viselni;

 j) a motorkerékpáron utazok a motorkerékpáros öltözeti cikkek helyett az időjárásnak megfelelően őrruhát, esővédő öltözetet, valamint vízhatlan kesztyűhuzatot is viselhetnek.

 

A vasúti katonai parancsnoki beosztású, illetve szállítmány kiserő katonák felszerelése 

 

 55. Szakfeladat végrehajtásakor a vasúti komendáns parancsnoki beosztású állomány, valamint a szállítmánykísérő katona általános hadi- (gyakorló-) öltözetet visel az alábbi megkülönböztető jelzésekkel és felszerelési cikkekkel:

 

 Az öltözet változatai:

 

Vasúti katonai parancsnoki (VKP) beosztású állomány

VKP jelvény

VKP karszalag

Fehér derékszíj

Pisztolytáska

Térképtáska tereptarka huzattal

 

 

Szállítmánykísérő állomány

 

Szállítmánykísérő jelvény

Fehér derékszíj

Jelsíp fehér zsinórral

Gumibot

 

A hordmód változatai:

 

 a) a VKP jelvényt az állomány a 90 M hadi-(gyakorló-) öltözet bal zubbonyzseb belső gombjára gombolva viseli;

 b) a fehér jelsípzsinórt az állomány a 90 M hadi-(gyakorló-) öltözet jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb külső gombjára gombolva viseli;

 c) a köznapi öltözeten az állomány a VKP-jelvényt a bal zubbonyzseb gombjára gombolva, a fehér jelsípzsinórt a jobb váll vállcsúcsába varrt gombon és a jobb zubbonyzseb gombjára gombolva viseli;

 d) a feladat függvényében az előirt öltözet kiegészíthető jó láthatóságot biztosító sisakhuzattal ellátott rohamsisakkal, továbbá jó láthatóságot biztosító kantárral és kezelővel.

 

IV. Fejezet

 

EGYES DÍSZÍTŐELEMEK, RUHADARABOK,

RENDFOKOZATI JELZÉSEK ÉS FELSZERELÉSI

TÁRGYAK VISELÉSÉNEK RENDJE 

Névkitűző, hímzett feliratok 

  56.  A Honvédség hivatásos és szerződéses tábornoki,főtiszti, tiszti, zászlós, tiszthelyettesi állományú tagja a köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözeti változatokhoz (a pulóver kivételével), valamint a hallgatói állomány a köznapi és ünnepi öltözeti változatokhoz (a pulóver kivételével) névkitűzőt visel. A Honvédség teljes állománya a hadi- (gyakorló-) öltözetekhez (90 M es 2000 M általános, 93 M ejtőernyős és repülőszerelő, a 2003 M repülőhajózó, a 2003 M sivatagi), a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren hímzett államjelzőt és hímzett nevet visel.

 

  57. A feliratok formája, tartalma és viselésünk módja:

a) a névkitűző, valamint a hímzett név a viselőjének nyomtatott nagy betűtípussal írott vezetéknevet (pl.: KOVACS, DR. KOVACS; nők esetében: Kovácsné Nagy Mária névvariáció eseten első vezetéknevet, azaz KOVACSNÉ, a Kovács Istvánné, illetve Kovács Istvánné Nagy Maria névvariációk esetén a katonanő egyéni választásnak megfelelően, KOVACSNÉ vagy KOVACS nevet) tartalmazó;

  – a köznapi, ünnepi és társasági öltözeteken, a jobb mellen közvetlenül a hivatásos állományt kifejező hímzett jelvény alatt – vagy az ennek megfelelő helyen – feltűzve viselendő, 65 x 15 mm méretben készülő fekete felületű, fehér színű műanyag lapba gravírozott felirat;

  – a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a jobb mellen, közvetlenül a zseb felett vízszintesen – a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren az arra kialakított helyen – viselendő, 105 x 25 mm méretben készülő, hímzett felirat;

 b) az államjelző 105 x 25 mm méretben készülő hímzett felirat, amely az általános hadi- (gyakorló-) öltözeteken – kivétel a légierő -, a gyakorlópulóveren és a sötétkék pulóveren „HUNGARY”, a légierő tényleges állománya számára a hadi- (gyakorló-) öltözeteken „HUNGARIAN AIR FORCE” hímzett feliratot tartalmaz.

Az államjelző a hadi- (gyakorló-) öltözeteken, a gyakorlópulóveren, a sötétkék pulóveren, a bal mellen vízszintesen, közvetlenül a zseb felett viselendő;

 c) a hímzett név és államjelző az általános öltözetet viselő állomány részére barna színnel, zöld alapra, a légierő tényleges állománya és a hadihajós állomány a hadi- (gyakorló-) öltözeten, valamint a sötétkék pulóveren sötétkék alapra, a sivatagi öltözeten barna színnel barna alapra hímzett;

 d) az állandó belépési engedélyt, belépőkártyát, tanfolyam-azonosító kártyát a nyakba akasztva, vagy a gyakorló-, köznapi (társasági) zubbony, a köznapi (társasági) ing, az ingblúz és a gyakorlópulóver bal zsebtakarójára csíptetve kell hordani.

Hímzett nemzeti színű pajzs

 58. A Honvédség állománya a hímzett színes nemzeti színű pajzsot a 90 M, 93 M hadi- (gyakorló-) zubbony és téli gyakorlókabát, a 2000 M nyári gyakorlózubbony, a 2003 M sivatagi gyakorlózubbony és a sivatagi kabát bal ujján viseli.

A pajzsot a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy a pajzs hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétől l cm-rel előbbre helyezkedjen el.

Csapatkarjelzés

59. A csapatkarjelzés az adott katonai szervezethez való tartozás jelképe.

 a) a hímzett színes csapatkarjelzést a hivatásos, valamint a szerződéses tiszt, tiszthelyettes állomány a köznapi és a társasági, a hallgatói állomány a köznapi zubbony bal ujján felvarrva viseli;

Azon csapatkarjelzés, amely a katona korábbi szolgálati helyére utal, a fent meghatározott öltözeti cikkeken a zubbony jobb ujján felvarrva viselhető.

A csapatkarjelzés a vállcsúcstól 13 cm-re, hossztengelye a zubbony ujjának hossztengelyétől l cm-rel előbbre helyezkedik el.

 b) A Honvédség hivatásos és szerződéses állománya gyakorló, illetve missziós – az ENSZ, EU, illetőleg NATO béketámogató műveletekben résztvevő kontingensnek megfelelően – csapatkarjelzést visel a gyakorlókabát és a gyakorlózubbony jobb ujján.

A gyakorló csapatkarjelzést a vállcsúcstól 3 cm-re úgy kell rögzíteni, hogy a karjelzés hossztengelye a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony ujjának hossztengelyétől l cm-rel előbbre helyezkedjen el.

Sapka, fejfedő, csősál

 60. a) Gyakorlósapka:

 

 – úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen és a sapkaernyő szele egy ujjnyival a szemöldök felett legyen;

 – a 90 M nyári és téli gyakorló sapkán hímzett (tépőzáras) gyakorló rendfokozati jelzés viselendő;

 – a téli gyakorlósapka -5 °C alatt lehajtva viselhető.

 b) Köznapi és társasági Bocskai-sapka, tányérsapka, díszsapka:

 – úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen és a sapkaernyő szele egy ujjnyival a szemöldök felett legyen.

 c) Köznapi sapka, női kalap:

 – úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény az arc középvonalának meghosszabbításával egybeessen.

 d) Ejtőernyős, harckocsizó, hadihajós, tüzér barett sapka:

 – úgy kell viselni, hogy a sapkajelvény középvonala a bal szem bal sarkával, a szabályozó zsinór a tarkó középvonalával egybeessen, alsó szele legyen párhuzamos a szem vonalával, felső része pedig boruljon a jobb fül felé.

 e) Sisak (fejfedő):

 – úgy kell viselni, hogy az elülső széle a szemöldök vonalával egy magasságban, vízszintesen legyen.

 f) Csősál:

 – úgy kell viselni, hogy a félbehajtott csősál a fejre felhúzva a téli gyakorlósapka alatt, több rétegben összehajtva a nyakban legyen.

 Nyaksál, haderőnemi sál

 61. a) A nyaksál a nyakban, a posztóköpeny, illetve a 3/4-es ballonkabát alatt, kisimított csomókötés nélkül viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

A katonanők a selyem nyaksálat a nyakban, a női köpeny alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselik úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

  b) A haderőnemi sál nyáron és átmeneti időszakban

 – télen csak abban az esetben, ha csősál nincs elrendelve – viselhető.

A haderőnemi sál a nyakban, a gyakorlókabát, illetve a gyakorlózubbony alatt laza, kisimított egyszeri csomókötéssel viselendő úgy, hogy a sál mindkét vége rejtett legyen.

 Posztóköpeny, női köpeny

 62. A posztóköpeny begombolt gombokkal, a női köpeny becsatolt övvel viselendő. A köpenyeken posztóköpeny rendfokozati jelzést kell viselni.

3/4-es es 4/4-es ballonkabát, női ballonkabát

 63. Becsatolt övvel viselendők. A ballonkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, színével kifelé, hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. A ballonkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

Esőkabát

 64. Becsatolt övvel viselendő. Az esőkabátot változó időjárási viszonyok között, ha a katona leveti, tasakjában elhelyezve vagy hosszában négyrétűen összehajtva, a bal karjára fektetve kell hordania. Az esőkabáton hímzett köznapi rendfokozati jelzést kell viselni.

 Pulóver

 65. A gyakorlópulóver hímzett névvel, államjelzővel és rendfokozati jelzéssel ellátott felső ruhadarab.

 a) A gyakorlópulóvert önállóan, pólón, téli ingen, a gyakorlónadrágon kívül kell hordani, hozza hímzett gyakorló rendfokozati jelzést kell viselni.

A gyakorlópulóveren fegyver, málha és egyéb eszköz nem viselhető.

 b) A köznapi öltözethez használt gyakorlópulóver, illetve sötétkék pulóver hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, a köznapi ingen, kihajtott inggallérral, a köznapi nadrágon kívül kell viselni.

Hadi- (gyakorló-) nadrág, zubbony

 66. a) A gyakorlónadrágot a bakancson kívül úgy kell viselni, hogy a bakancs szárának felső kétharmad részét fedje.

 

 b) A gyakorlózubbony begombolt gombokkal a nadrágon belül viselendő.

Hevederöv, deréköv, díszöv

 67. Az öveket úgy kell felcsatolni, hogy a csat a bal oldali ágon a test középvonalában helyezkedjen el.

Zokni, harisnya

 68. Az egyenruhához csak a rendszeresített zokni viselhető. A katonanők a köznapi, társasági, ünnepi öltözeti változatokhoz testszínű harisnyát (harisnyanadrágot) viselnek.

Lábbeli

 69. Az egyenruhához csak a rendszeresített lábbeli viselhető. Orvosi javaslat alapján – a parancsnok engedélyével – a rendszeresített színben gyógycipő is viselhető.

Női táska

 70. a) Az altalajos köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi öltözetéhez barna, társasági, estélyi öltözetéhez fekete – a tiszthelyettes barna – női táskát hordhat.

 b) A légierős és hadihajós köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetet viselő katonanő köznapi, ünnepi, társasági, estélyi öltözetéhez fekete női táskát hordhat.

 c) A női táskát a bal kézben vagy a bal vállon kell hordani.

Térképtáska (tereptarka huzattal)

 71. A jobb vállról balra átmenően kell hordani.

Pisztolytáska, tiszti zsebkés

 72. a) A pisztolytáska a köznapi ruházaton a hevederöv csatjától jobbra, egy tenyérnyire, a gyakorló ruházaton, a jobb oldalon a test oldalvonalában vagy a málhaeszközön az arra kialakított helyen viselendő.

 b) A pisztoly combtok a gyakorlónadrág jobb combjára, valamint a hevederövre csatolva viselendő.

 c) A tiszti zsebkés a gyakorló ruházaton, a hevederövön, a jobb oldalon, a pisztolytáska mögött viselendő.

 d) A tiszti zsebkés egységes bevezetéséről, illetve a végrehajtás rendjéről egy későbbiekben kiadásra kerülő utasítás fog rendelkezni.

Karszalag

 73. a) A szolgálati karszalagot a szolgálati személyek a bal felkaron viselik.

 b) A gyászkarszalagot a temetésen résztvevők mind alakzatban, mind alakzaton kívül a bal felkaron viselik. Hozzátartozó halála eseten a gyászkarszalag csak a temetési ceremónia idején viselhető.

Kesztyű

 74. Az öltözetekhez csak a rendszeresített színű és kivitelű kesztyűt lehet hordani.

Az időjárás változása eseten a kesztyű a kézben is vihető (fogható).

Nyakkendőcsiptető, kézelőgomb

 75. Nyakkendőcsiptető és kézelőgomb a hosszú ujjú köznapi és társasági ingen együttesen viselendő kiegészítők melyeken stilizált nemzetiszín pajzs tálalható. A tábornok, a főtiszt, a tiszt, a zászlós és a hallgató aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű nyakkendőcsiptetőt és kézelőgombot visel.

A nyakkendőcsiptetőt a hosszú ujjú ing zsebfedőjének aljával egy vonalban, a nyakkendőre és az ingre csíptetve kell felhelyezni, illetve rögzíteni.

 

Fegyvernemi jelvények, fegyvernemi színek

 

76. a) Rendszeresített fegyvernemi jelvények, jelzések:

 

tábornoki

légvédelmi lokátoros

repülős

elektronikai harcász

térképész

egészségügyi

felderítő

tábori lelkész (csillag)

tábori lelkész (kereszt)

tüzér

zenész

informatikai

hadihajós

 

mérnök, technikus

gépkocsiszállító

harckocsizó

gépesített lövész

vegyivédelmi

légvédelmi tüzér

KBH

híradó

hadtápos

jogi- es igazgatási

közlekedési

műszaki

pénzügyi

 

 

 b) Fegyvernemi színek és a hozzájuk tartozó fegyvernemek, állománykategóriák:

 

sötétkék          hadihajós

fehér               felderítő

„lövész” zöld gépesített lövész

világoskék      repülős tábornok,

                        repülős légierő

acélzöld          műszaki

                        vegyivédelmi

                        pénzügyi

fekete              harckocsizó

                        tábori lelkész

búzavirágkék informatikus

                        híradó

                        elektronikai harcász

skarlátpiros   tábornoki

                        tüzér

                        légvédelmi tüzér

                        légvédelmi lokátoros

                        zenész

                        díszelgő (MH 32. Budapest Őr- és Díszezred)

karmin           hadtápos

                        térképész

                        mérnök, technikus

                        jogi- és igazgatási

                        egészségügyi

                        gépkocsiszállító

                        közlekedési

                        KBH

 

 c) A légierőnél szolgálatot teljesítő, nem repülő fegyvernemhez tartozó személyi állomány a sötétkék köznapi és társasági öltözeten a saját fegyvernemi jelvényét, világoskék fegyvernemi színű parolin viseli.

 

 77. A fegyvernemi jelzések viselési rendje:

 

Fegyvernemi jelvényt, jelzést a köznapi, társasági zubbonyon, posztóköpenyen kell viselni. A hallgatok a fegyvernemüknek, a tényleges állomány pedig szakmai végzettségének megfelelő jelvényt visel.

 a) tábornoki ezüstszínű tölgy és babér ágát visel a tábornok a köznapi és társasági parolin;

 b) tábornoki hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel a tábornok a posztóköpenyen;

 c) tábornoki hímzett aranyszínű stilizált címert visel a tábornok a posztóköpeny ujján, közvetlenül a rendfokozati jelzés felett;

 d) aranyszínű fegyvernemi jelvényt visel a főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpenyen, a hadihajós a hadihajós társasági zubbony hajtókáján, a hallgató a köznapi parolin; az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj és a katonazenekarok főtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján;

 e) ezüstszínű fegyvernemi jelvényt visel a tiszthelyettes a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpenyen, a hadihajós a hadihajós társasági zubbony hajtókáján, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj tiszthelyettese, tisztesi rendfokozatú és rendfokozat nélküli szerződéses katonája, továbbá a katonazenekar tiszthelyettes állománya a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján.

 77. A fegyvernemi jelzések viselési rendje:

Fegyvernemi jelvényt, jelzést a köznapi, társasági zubbonyon, posztóköpenyen kell viselni. A hallgatok a fegyvernemüknek, a tényleges állomány pedig szakmai végzettségének megfelelő jelvényt visel.

 a) tábornoki ezüstszínű tölgy és babér ágat visel a tábornok a köznapi és társasági parolin;

 b) tábornoki hímzett aranyszínű tölgyfalombot visel a tábornok a posztóköpenyen;

 c) tábornoki hímzett aranyszínű stilizált címert visel a tábornok a posztóköpeny ujján, közvetlenül a rendfokozati jelzés felett;

 d) aranyszínű fegyvernemi jelvényt visel a főtiszt,tiszt, zászlós a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpenyen, a hadihajós a hadihajós társasági zubbony hajtókáján, a hallgató a köznapi parolin; az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj és a katonazenekarok

főtisztje, tisztje és zászlósa a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján;

 e) ezüstszínű fegyvernemi jelvényt visel a tiszthelyettes a köznapi és társasági parolin, valamint a posztóköpenyen, a hadihajós a hadihajós társasági zubbony hajtókáján, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj tiszthelyettese, tisztesi rendfokozatú és rendfokozat nélküli szerződéses katonája, továbbá a katonazenekar tiszthelyettes állománya a díszelgő parolin és a díszköpeny paroliján.

Sapkajelvények es díszítések

 78. a) tábornoki sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és a társasági Bocskai-sapkán;

 b) aranyszínű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tábornok a köznapi sapkán.

 

 79. a) aranyszínű sapkadíszt visel az általános társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon;

 b) aranyszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon;

 c) aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő főtiszt, tiszt és zászlós, a katonanő, a hallgató és a hallgatónő a köznapi sapkán.

 80. a) ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel az általános társasági öltözetet viselő tiszthelyettes a társasági Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon;

 b) ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tiszthelyettes a köznapi Bocskai-sapkán, illetve a katonanő a női kalapon;

 c) ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel az általános köznapi öltözetet viselő tiszthelyettes és katonanő a köznapi sapkán.

 

 81. a) repülő tábornoki sapkadíszt visel a légierős társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék társasági tányérsapkán.

 b) aranyszínű hímzett repülő tábornoki sapkajelvényt visel a légierős köznapi öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi sapkán.

 

 82. a) aranyszínű repülő sapkadíszt és aranyszínű kerek sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve aranyszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon;                                         

 b) repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású főtiszt, tiszt, zászlós és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 

 83. a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású tiszthelyettes a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve ezüstszínű repülő sapkadíszt visel a katonanő a fekete női kalapon;

 b) ezüstszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a repülőhajózó, repülőszerelő (műszaki) és megfigyelő (repülőirányító) beosztású tiszthelyettes és katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 84. a) aranyszínű sapkadíszt visel a légierős társasági öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – főtiszt, tiszt és zászlós a sötétkék társasági tányérsapkán,illetve a katonanő a fekete női kalapon;

 b) aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierős köznapi öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – főtiszt, tiszt és zászlós, valamint a katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 

 85. a) ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a légierős társasági öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – tiszthelyettes a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon;

 

 b) ezüstszínű hímzett repülő sapkajelvényt visel a légierős köznapi öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – tiszthelyettes, valamint a katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 85. a) ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a légierős társasági öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – tiszthelyettes a sötétkék társasági tányérsapkán, illetve a katonanő a fekete női kalapon;

 b) ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel a légierős köznapi öltözetet viselő – nem a repülő fegyvernemhez tartozó – tiszthelyettes, valamint a katonanő a sötétkék köznapi sapkán.

 86. a) aranyszínű kerek sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós társasági tányérsapkán;

 b) aranyszínű ovális sapkajelvényt és aranyszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve aranyszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon;

 c) a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez a fekete női kalapon aranyszínű sapkadíszt, a sötétkék köznapi öltözetéhez a sötétkék köznapi sapkán aranyszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.

 87. a) ezüstszínű kerek sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós fegyvernemhez tartozó tiszthelyettes a hadihajós társasági tányérsapkán;

 b) ezüstszínű ovális sapkajelvényt és ezüstszínű hímzett hadihajós jelvényt visel a hadihajós tiszthelyettes a hadihajós köznapi tányérsapkán, illetve ezüstszínű ovális sapkajelvényt visel a katonanő a fekete női kalapon;

 c) a hadihajós tiszthelyettes katonanő a sötétkék társasági öltözetéhez, a fekete női kalapon ezüstszínű kerek sapkajelvényt, a sötétkék köznapi öltözetéhez, a sötétkék köznapi sapkán ezüstszínű hímzett kerek sapkajelvényt visel.

 88. a) aranyszínű fém rendfokozati sapkajelzést visel a főtiszt, tiszt, zászlós az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál és a katonazenekarnál a díszsapkán;

 b) ezüstszínű nem a repülő fegyvernemhez tartozó fém sapka rendfokozati jelzést visel a tiszthelyettes az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál és a katonazenekarnál a díszsapkán;

 c) ezüstszínű kerek sapkajelvényt visel a tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a rendfokozat nélküli szerződéses állomány az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál és a katonazenekarnál a díszsapkán

 89. a) barna színű hímzett kerek sapkajelvényt visel a Honvédség tényleges állománya – kivétel a tábornok és a repülőhajózó – a nyári és a téli gyakorlósapkán, valamint a sivatagi és a trópusi kalapon;

 b) barna színű hímzett tábornoki sapkajelvényt visel a tábornok a nyári és téli gyakorlósapkán.

 90. Barna színű hímzett felderítő (ejtőernyős) sapkajelvényt visel a felderítő (ejtőernyős) állomány a zöld barett sapkán.

 91. Barna színű hímzett harckocsizó sapkajelvényt visel a harckocsizó állomány a fekete barett sapkán.

 92. Barna színű hímzett tüzér, illetve légvédelmi tüzér sapkajelvényt visel a tüzér és a légvédelmi tüzér szakbeosztású állomány a skarlátpiros barett sapkán.

 93. Barna színű hímzett hadihajós sapkajelvényt visel a hadihajós állomány a fekete barett sapkán.

 94. Barna színű hímzett fegyvernemi sapkajelvényt visel az ENSZ, NATO, illetve EU béketámogató műveletekben résztvevő szakkontingens állománya a zöld barett sapkán.

 95. Az általános öltözetet viselő tábornok hímzett tábornoki aranydíszítést, a főtiszt, tiszt, zászlós hímzett aranydíszítést, a tiszthelyettes hímzett ezüstdíszítést visel a társasági Bocskai-sapka sapkaernyőjén.

Topán, topánalátét

 96. Topánt, topánalátétet visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, valamint az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalja, továbbá a katonazenekar tagja a díszsapkán.

 a) a topán a tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi állomány részére aranyszínű, a tiszthelyettes, valamint a díszzászlóalj tisztesi rendfokozattal rendelkező szerződéses, továbbá hadköteles állománya részére ezüstszínű;

 b) a topánalátét a paroli rendfokozati jelzés fegyvernemi színével megegyező színű, egyenlő szaru háromszög.

Sapkazsinór, vállzsinór, mellzsinór, díszzsinór

 97. Aranyszínű – pirossal átszőtt – tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a társasági Bocskai-sapkán.

 98. Aranyszínű tábornoki sapkazsinórt visel a tábornok a köznapi Bocskai-sapkán.

 99. Aranyszínű – pirossal átszőtt – sapkazsinórt visel a főtiszti, tiszti, zászlós, a társasági Bocskai-sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, valamint az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljánál, a katonai zenekarnál a díszsapkán és a posztó díszsapkán.

 100. Aranyszínű sapkazsinórt visel a főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi Bocskai-sapkán, a hadihajós köznapi tányérsapkán.

 101. Ezustszinő – pirossal átszőtt – sapkazsinórt visel a tiszthelyettes a társasági Bocskai-sapkán, a sötétkék és a hadihajós társasági tányérsapkán, valamint az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljánál, a katonai zenekarnál a díszsapkán és a posztó díszsapkán.

 102. Ezüstszínű sapkazsinórt visel a tiszthelyettes a köznapi Bocskai-sapkán a hadihajós köznapi tányérsapkán.

 103. Barna színű viharszíjat visel az MH 32. Budapest MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóalj állománya a díszsapkán.

 104. a) aranyszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi színű alátéttel ellátott vállzsinórt visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós a társasági, sötétkék társasági és a hadihajós társasági zubbony vállain;

 b) az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljánál, a katonai zenekarnál aranyszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi színű alátettel ellátott vállzsinórt visel a főtiszt, tiszt, zászlós, ezüstszínű – pirossal átszőtt – és fegyvernemi színű alátettel ellátott vállzsinórt visel a tiszthelyettes a díszzubbony bal vállán.

 105. a) aranyszínű szárnysegédi díszzsinórt visel a Köztársasági Elnök szárnysegédje, a HM Honvéd Vezérkar Főnök és HM Honvéd Vezérkar Főnök Helyettes titkára a köznapi és a társasági zubbonyon;

 b) aranyszínű díszzsinórt visel a főtiszt, tiszt, zászlós, ezüstszínű díszzsinórt visel a tiszthelyettes az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljánál, a katonai zenekarnál a díszzubbonyon;

 c) aranyszínű mellzsinórt visel a HM Honvéd Vezérkarnál, ezüstszínű mellzsinórt visel a haderőnemi parancsnokságon, bronzszínű mellzsinórt visel a csapatnál szolgálatot teljesítő vezénylő zászlós a köznapi és a társasági zubbonyon;

 d) a szárnysegédi díszzsinórt, a díszzsinórt, valamint a mellzsinórt a zubbony jobb vállcsúcsára, illetve a zubbony felső – a díszelgő állomány a díszzubbony második – gombjára gombolva kell viselni.

 

Rendfokozati jelzések

 106. Aranydíszítésű (aranyszínű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a tábornok a köznapi és társasági zubbonyon.

 107. a) Aranydíszítésű (fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi, társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt a köznapi és társasági zubbonyon; az MH 32. Budapest Őr és Díszezred díszzászlóaljnál a díszzubbonyon; a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a köznapi női zubbonyon és társasági kosztümkabáton;

 b) aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó főtiszt, tiszt a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

 108. a) ezüst- és aranydíszítésű (fegyvernemi szűnő) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi, társasági öltözetet viselő zászlós a köznapi és társasági zubbonyon; az MH 32. Budapest Őr és Díszezred díszzászlóaljnál a díszzubbonyon; a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a köznapi női zubbonyon és társasági kosztümkabáton;

 b) ezüst- és aranydíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó zászlós a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a sötétkék köznapi női zubbonyon és sötétkék társasági kosztümkabáton.

 109. a) ezüstdíszítésű (fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel az általános köznapi, társasági öltözetet viselő tiszthelyettes a köznapi és társasági zubbonyon; az MH 32. Budapest Őr és Díszezred díszzászlóaljnál a díszzubbonyon; a katonazenekarnál a zenész társasági zubbonyon, illetve a katonanő a köznapi női zubbonyon és társasági kosztümkabáton;

 b) ezüstdíszítésű (világoskék fegyvernemi színű) köznapi, illetve társasági paroli rendfokozati jelzést visel a légierő állományába tartozó tiszthelyettes a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, valamint a katonazenekarnál a sötétkék zenész társasági zubbonyon.

 110. a) a hadihajós főtiszt, tiszt aranydíszítésű, a zászlós ezüst- és aranydíszítésű, a tiszthelyettes ezüstdíszítésű (sötétkék fegyvernemi színű) paroli rendfokozati jelzést visel a sötétkék köznapi zubbonyon, illetve a katonanő sötétkék női köznapi zubbonyon;

 b) hadihajós társasági rendfokozati jelzést visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes a hadihajós társasági zubbony ujjain, valamint a hadihajós katonanő a sötétkék társasági kosztümkabát ujjain.

 111. Fehérselyem díszítésű (fegyvernemi színű) paroli rendfokozati jelzést visel az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál a tisztesi rendfokozatú és a rendfokozat nélküli szerződéses katona a díszzubbonyon.

 112. A hallgató, hallgatónő az évfolyamának megfelelő sárgadíszítésű paroli rendfokozati jelzést visel a köznapi zubbonyon, illetve a köznapi női zubbonyon.

 113. Arany díszítésű (aranyszínű) hímzett rendfokozati jelzést visel a tábornok a 3/4-es és 4/4-es ballonkabáton, az esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a gyakorlópulóveren, a köznapi és társasági ingen, valamint az ingblúzon.

 114. a) aranydíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a főtiszt, tiszt;

 b) ezüst- és aranydíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a zászlós;

 c) ezüstdíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a tiszthelyettes;

 d) sárgadíszítésű hímzett rendfokozati jelzést visel a hallgató a 3/4-es es 4/4-es (női) ballonkabáton, a (női) esőkabáton, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a gyakorlópulóveren, a köznapi és társasági (női) ingen, a (női) ingblúzon és a női mellényen.

 115. A hímzett rendfokozati jelzés a társasági ingen fehér, a 3/4-es es 4/4-es (női) ballonkabátokon, a (női) esőkabátokon, a gyakorlópulóver köznapi változatán, a köznapi (női) ingen, a (női) ingblúzon, a női mellényen barna – a repülő és a hadihajós fegyvernemhez tartozó szakállomány részére sötétkék –, a gyakorlópulóveren zöld alapra hímzett.

 116. Posztóköpeny rendfokozati jelzést visel a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes, valamint a katonanő és a hallgatónő a posztóköpeny, illetve a női köpeny két ujján zöld – a légierős és a hadihajós állomány sötétkék – alapszínben.

 117. Barna színű hímzett gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel a Honvédség állománya zöld alapszínre hímzetten – a sivatagi öltözethez barna színű hímzett gyakorló paroli rendfokozati jelzést barna alapszínre hímzetten – a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát gallérján.

 118. Barna színű hímzett (tépőzáras) gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel a Honvédség állománya zöld alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, az esővédő zubbonyon és a gyakorlópólón. Barna színű hímzett (tépőzáras) gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel anHonvédség állománya barna alapszínre hímzetten a sivatagi kabáton és a polár pulóveren.

 119. Barna színű hímzett gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel a légierő tényleges állománya, valamint a hadihajós szakállomány sötétkék alapszínre hímzetten a gyakorlózubbony és a gyakorlókabát gallérján.

 120. Barna színű hímzett (tépőzáras) gyakorló paroli rendfokozati jelzést visel a légierő tényleges állománya, valamint a hadihajós szakállomány sötétkék alapszínre hímzetten a gyakorlósapkán, az esővédő zubbonyon, a gyakorlópólón és a matróztrikón, valamint a repülőrajozó állomány a 2003 M repülőhajózó overall bal karján.

Gombok

121. Aranyozott gombot visel:

 a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, valamint atábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen;

 b) az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál főtiszt, tiszt, zászlós a díszzubbonyon és a díszsapkán, valamint a zenész a társasági zubbonyon és a díszsapkán;

 c) a légierős köznapi és társasági öltözetet viselő tábornok a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék társasági tányérsapkán, valamint a tábornoki rendfokozattal rendelkező katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

 122. Aranyszínű gombot visel:

 a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen, a hallgató a köznapi zubbonyon, a hallgatónő a női köznapi zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen;

 b) a katonazenekaroknál a zenész főtiszt, tiszt, zászlós a társasági zubbonyon, a posztóköpenyen és a díszsapkán;

 c) a légierős köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék társasági tányérsapkán, a katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

 123. Ezüstszínű gombot visel:

 a) az általános köznapi és társasági öltözetet viselő tiszthelyettes a köznapi és társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a köznapi és társasági Bocskai-sapkán, a katonanő a női köznapi és társasági zubbonyon, a női köpenyen, a női mellényen;

 b) az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred diszzászlóaljnál és a katonazenekaroknál a díszzubbonyon, a zenész társasági zubbonyon, a posztóköpenyen, a díszsapkán;

 c) a légierős köznapi és társasági öltözetet viselő tiszthelyettes a sötétkék köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a sötétkék társasági tányérsapkán, a katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

 124. A hadihajós köznapi és társasági öltözetet viselő főtiszt, tiszt, zászlós aranyszínű, a tiszthelyettes ezüstszínű – hadihajós jelvénnyel díszített – gombot visel a köznapi és a társasági hadihajós tányérsapkán, a köznapi sötétkék zubbonyon, a hadihajós társasági zubbonyon, a sötétkék posztóköpenyen, a katonanő a sötétkék női köznapi és társasági zubbonyon, a sötétkék női köpenyen, a sötétkék női mellényen.

 125. Barna színű (puskás) gombot visel a Honvédség tényleges állománya – a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével – a nyári és téli gyakorlósapkán.

 126. Zöld színű gombot visel a Honvédség tényleges állománya – a repülőhajózó, repülőszerelő kivételével – a 90 M es a 93 M hadi- (gyakorló-) öltözetek

 127. Homokszínű gombot visel a Honvédség tényleges állománya a 2003 M sivatagi öltözeteken.

Csillagok

 128. Ezüstszínű 17 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierős öltözetet viselő tábornok a köznapi

és a társasági parolin.

 129. Ezustszinő 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierős öltözetet viselő főtiszt és tiszthelyettes a köznapi és a társasági parolin, a hadihajós öltözetet viselő főtiszt és tiszthelyettes a köznapi parolin, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál a főtiszt és tiszthelyettes a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a zenész főtiszt és tiszthelyettes a társasági parolin.

 130. Aranyszínű 15 mm-es hatágú csillagot visel az általános és a légierős öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi és a társasági parolin, a hadihajós öltözetet viselő tiszt és zászlós a köznapi parolin, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred díszzászlóaljnál a tiszt és zászlós a díszelgő parolin, valamint a katonazenekaroknál a tiszt és zászlós zenész a társasági parolin.

 131. 20 mm-es hímzett hatágú csillagot visel a hadihajós főtiszt, tiszt, zászlós arany, a hadihajós tiszthelyettes ezüstszínben a társasági zubbony mindkét ujján.

 

V. Fejezet

KITÜNTETÉSEK, SZOLGÁLATI JELEK ÉS

JELVÉNYEK VISELÉSÉNEK RENDJE

Kitüntetések, szolgálati jelek, kitüntető címek,

miniatűr jelvények viselésének rendje

 

 132. a) a Honvédség állománya a Magyar Köztársaság elnöke, a Kormány, a honvédelmi miniszter, továbbá

a jogszabályban feljogosított más szerv által alapított kitüntetést, szolgálati jelet, kitüntető címet, miniatűr jelvényt viselheti;

 b) külföldi kitüntetést csak az hordhat, aki erre a honvédelmi minisztertől, illetve leadott jogkörben a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnöktől engedélyt kapott;

 c) A kitüntetések csak szalagsávon viselhetőek.

A kitüntetési szalagsávokat a köznapi, társasági zubbony bal oldalán, belülről kifelé, több sorban, felülről lefele haladva kell elhelyezni. Egy sorban 4 szalagsav viselendő. A szalagsávot közvetlenül a zubbony bal felső zseb zsebtakarója felett – annak szélével párhuzamosan – úgy kell felerősíteni, hogy a szalagsav és a zseb középvonala egybeessen. Több sor eseten a felső sor (sorok) mindig szalagsavból álljon (álljanak). A négynél kevesebb szalagsávot az előbbiekben szabályozott módon alulra kell elhelyezni.

 d) a „Sebesülési Szolgálati Érdemjel” a hadi- (gyakorló-) zubbony bal oldalán közvetlenül az államjelző felett, a c) pontban meghatározott módon, szalagsavon viselendő;

 e) a honvédelmi miniszter által alapított díjak bármelyikével elismert katona jogosult az erre utaló miniatűr jelvényt kitűzni. A miniatűr jelvény a köznapi és a társasági zubbony fazon részén, a bal oldali kihajtó széleitől 1-1 cm-re feltőzve viselendő.

Jelvények viselésének rendje


 133. A tényleges állomány tagja a miniszter által adományozott jelvényt, hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt, iskolai végzettséget tanúsító jelvényt, csapatjelvényt visel, illetve külföldi katonai tanintézményben
hivatalosan, oklevéllel adományozott végzettséget kifejező jelvényt viselhet.
 134. A hivatásos állomány közvetlenül a jobb zsebtakaró fölött hivatásos állománykategóriát kifejező hímzett jelvényt visel a következık szerint:
 a) a köznapi és társasági zubbonyon, női köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton, női mellényen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós arany, a tiszthelyettes ezüst alapszínben, színes kivitelben, az általános öltözetet
viselő állomány részére barna, a légierős és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére sötétkék alapra hímzetten felvarrva;
 b) a társasági fehér ingen a tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós sárga, a tiszthelyettes szürke színben, műselyem mel hímzett színes kivitelben fehér alapra hímzetten felvarrva;
 c) a köznapi ingen, ingblúzon a tábornok, tiszt, zászlós sárga, a tiszthelyettes szürke színben, egyszínű műselyemmel hímzett kivitelben, az általános öltözetet viselő állomány részére barna, a légierős és a hadihajós öltözetet viselő állomány részére világoskék alapra hímzetten felvarrva.
 135. A hivatásos állomány iskolai végzettséget tanúsító jelvényt visel a jobb zsebtakaró alatt a zsebközépre helyezve a köznapi és társasági zubbonyon, nıi köznapi zubbonyon, női társasági kosztümkabáton:
 a) a tábornok, főtiszt, tiszt a hazai felsıfokú oktatási intézményben (vezérkari tanfolyam, egyetem, főiskola, polgári egyetem és főiskola) szerzett, oklevéllel (diplomával) tanúsított végzettséget kifejező jelvényt arany, illetve ezüst kivitelben, az intézményt megjelenítő jelzéssel;
 b) a zászlós és tiszthelyettes a Magyar Honvédség tiszthelyettes-képző katonai oktatási intézményben szerzett végzettséget kifejező jelvényt;
 c) a végzettséget tanúsító képzettségi jelvények közül csak egy, a legmagasabb végzettséget tanúsító viselhető.

 

 137. A Honvédség tényleges állományának tagja, ha beosztásában a rendszeresített haditechnikai eszközt kezeli (vezeti stb.), és az osztályba sorolás követelményeinek eleget tett, osztályos kezelői fokozatot kifejező jelvényt visel az álabbiak szerint:

 a) a repülőhajózó hivatásos szakállomány a Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús Repülőgép- és helikoptervezető jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészen elhelyezve, hímzett kivitelben viseli;

b) a repülőfedélzeti beosztást ellátó hivatásos szakállomány a Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött az Aranykoszorús a Repülőfedélzeti beosztást ellátó szakszemélyzet jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén, illetve a 2003 M repülőhajózó overall mellrészen elhelyezve, hímzett kivitelben viseli;

 c) a repülő-műszaki beosztású hivatásos és szerződéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a Repülő-műszaki jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Repülő-műszaki jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli;

 d) a vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító hivatásos és szerződéses tiszt, tiszthelyettes szakállomány a Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt, meghatározott képzettségi szint fölött a Mester fokozatú Vadászirányító-megfigyelő és légiforgalmi irányító jelvényt a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebtakaró tűzésén viseli;

 e) a hivatásos állomány a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Mester, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zsebének gombján, a zsebtakaró alá gombolva, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben. A tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a rendfokozat nélküli szerződéses állomány a szárazföldi osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján hímzett kivitelben viseli;

 f) az ejtőernyős szakbeosztású hivatásos állomány az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (Aranykoszorús, I., II., III. osztályú) a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb zsebtakarója alatt a zsebközépre helyezve, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben. A tisztesi rendfokozattal rendelkező, valamint a rendfokozat nélküli szerződéses állomány az ejtőernyős osztályos kezelői fokozatot jelző jelvényt (I., II., III. osztályú) a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben viseli.

 138. Csapatjelvényt visel a hivatásos és a szerződéses tábornok, főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes állomány a köznapi és társasági zubbony bal felső, a köznapi és társasági (női) ing, valamint a (női) ingblúz bal zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva. A csapatjelvény a csapatkarjelzés kicsinyített jelvényváltozata.

 139. Vezénylő zászlós jelvényt visel a vezénylő zászlósi beosztást betöltő állomány a köznapi és társasági zubbony bal felső, a köznapi és társasági ing, az ingblúz bal zseb gombján a zsebtakaró alá gombolva, illetve a gyakorlózubbony bal zseb zsebtakaróján, hímzett kivitelben. A vezénylő zászlós jelvény Honvéd Vezérkar, haderőnemi és csapatszintre tagolódik.

 140. A külön rendeletben meghatározott katonai vámügyi szerv katonai állományú tagja – a rendelet szerinti – jelvényét a köznapi és társasági zubbony bal felső zseb gombján, illetve a gyakorlózubbony bal zseb belső gombján, a zsebtakaró ala gombolva viseli.

 

VI. Fejezet 

EGYÉB RENDELKEZESEK

 

 141. Nyári, téli és átmeneti időszak:

a) nyári időszak: május elsejétől szeptember 30-ig,

b) teli időszak: november elsejétől február 28-29-ig,

c) átmeneti időszak:  március elsejétől április 30-ig,                                            október elsejétől október 31-ig.

 142. Katonai objektumon kívül az öltözetet az időjárástól függően általában a helyőrség parancsnok és az állományilletékes parancsnok együttesen határozza meg.

Időjárás-változás eseten a változásnak megfelelő öltözetet az állományilletékes parancsnok is meghatározhatja, télen az időjárástól és a hőmérséklettől függően intézkedhet a téli ruházati cikkek bármelyik változatának egységes viselésére.

 143. A védőcikkek – őrruha, szerelőoverall, téli védőbakancs, gumicsizma stb. – viselésének elrendeléséről az állományilletékes parancsnok, illetve munkahelyi vezető saját hatáskörében határoz.

 144. A légierőtől, illetve a hadihajós fegyvernemtől áthelyezett állomány az új szolgálati helyen, az állományilletékes parancsnok engedélyével a légierős, illetőleg hadihajós köznapi és társasági öltözetet viselheti.

 

VII. Fejezet

 

 

KIHORDÁS ALATT LÉVŐ ÖLTÖZETEK ÉS

RUHÁZATI CIKKEK

 

 

  145. Hadi- (gyakorló-) öltözetek

 

   A) A 65 M hadi- (gyakorló-) öltözetet (zöld) a tisztesi rendfokozattal rendelkező, illetve rendfokozat nélküli szerződéses állomány, továbbá a hallgató viselheti kiképzési feladatai során, elsősorban a 90 M hadi- (gyakorló-) öltözet kiemelése céljából

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti időszakban

1. változat

Műszőrmés téli sapka

Gyakorlókabát

Kabátbélés

Kötött kesztyű

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Bakancs

Hevederöv

2. változat

Nyári sapka

Gyakorlókabát

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

 

 

Nyáron

3. változat

Nyári sapka

Gyakorlókabát

Gyakorlózubbony

Gyakorlópóló

Gyakorlónadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

 

 

   B) A 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözetet a repülőszerelő állomány viselheti, elsősorban a 93 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet kímélése céljából.

 

 Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti és nyári

időszakban

4. változat

Repülőszerelő téli sapka

Repülőszerelő téli zubbony

Repülőszerelő zubbonybélés

Repülőszerelő téli nadrág

béléssel

Gyakorlópóló

Kötött kesztyű

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Bakancs

Hevederöv

5. változat

Repülőszerelő nyári sapka

Repülőszerelő nyári zubbony

Gyakorlópóló

Repülőszerelő nyári nadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti és nyári

időszakban

6. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős téli sapka

Ejtőernyős téli zubbony

Ejtőernyős zubbonybélés

Ejtőernyős nadrágbélés

Gyakorlópóló

Kötött kesztyű

Téli ing

Téli alsó

Téli zokni

Ejtőernyős Bakancs

Hevederöv

7. változat

Ejtőernyős barett sapka

Ejtőernyős nyári zubbony

Gyakorlópóló

Ejtőernyős nyári nadrág

Nyári zokni

Bakancs

Hevederöv

 

A 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

    a) télen: 

– téli gyakorlókabát begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát zárt) gallérral, csősállal, 

– téli gyakorlókabát felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), csősállal nélkül, gyakorlózubbony begombolt (eje. es re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral; 

  b) átmeneti időszakban: 

– téli gyakorlókabát – bélés nélkül – felső gombja kigombolva (eje. es re. szerelő téli gyakorlókabát nyitott gallérral), gyakorlózubbony begombolt (eje. és re. szerelő téli gyakorlózubbony zárt) gallérral;

 – gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló;

 c) nyáron:

– gyakorlózubbony felső gombja kigombolva (eje. és re. szerelő gyakorlózubbony nyitott gallérral), alatta póló;

– gyakorlópóló tépőzáras hímzett rendfokozati jelzéssel;

 d) a harckocsizó állomány a téli gyakorlókabát helyett páncélos kabátot visel;

 e) a repülőszerelő állomány szakfeladat végrehajtásakor – megengedettként – nyári cipőt (szandált) viselhet;

 f) a bakancs helyett védőlábbeliként gumicsizma viselhető;

 g) télen az időjárási viszonyoktól függően gyapjú fejvédő is viselhető;

 h) a katonanőkre a férfi katonákkal azonos előírások vonatkoznak;

 i) a 65 M általános, a 87 M ejtőernyős és a 87 M repülőszerelő hadi- (gyakorló-) öltözet 2006. december 31.-ig viselhető;

 j) a 2000 M rövid ujjú nyári gyakorlózubbony 2010. december 31.-ig viselhető;

k) a 65 M es 85 M bakancs 2014. december 31.-ig viselhető.

 

  D) A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözetet a Honvédség tényleges repülőhajózó, helikoptervezető szakállománya viseli szakfeladat végrehajtásakor, készültségi szolgálatban, továbbá a 2003 M repülőhajózó hadi-(gyakorló-) öltözet kiemelése céljából.

 

Az öltözet változatai:

 

Télen

Átmeneti és nyári időszakban

8. változat

Repülőhajózó sapka

Repülőhajózó téli zubbony

Repülőhajózó téli nadrág

Téli bőrkesztyű

Repülőhajózó téli ing

Repülőhajózó téli alsó

Téli zokni

Nyaksál

Gyakorlópulóver

Repülőhajózó teli bakancs

9. változat

Repülőhajózó sapka

Repülőhajózó nyári zubbony

Repülőhajózó nyári nadrág

Nyári bőrkesztyű

Repülőhajózó nyári ing

Repülőhajózó nyári alsó

Nyári zokni

Nyaksál

Gyakorlópulóver

Repülőhajózó nyári bakancs

 

 

 

A 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet hordmód változatai:

a) a gyakorlópulóver a téli, illetve a nyári hajózó zubbony alatt viselendő;

b) a 93 M repülőhajózó hadi- (gyakorló-) öltözet 2008. december 31.-ig viselhető.

Ingblúz

146. A köznapi női hosszú és rövid ujjú ingblúzt az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós katonanő aranyszínű, a tiszthelyettes katonanő ezüstszínű, hímzett hivatásos állományt kifejező jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, névkitűzővel 2006. december 31.-ig viselheti.

Női ruha

147. A hosszú és rövid ujjú női ruhát az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós katonanő arany, a tiszthelyettes katonanő ezüstszínű, hímzett hivatásos állományt kifejező jelvénnyel, hímzett köznapi rendfokozati jelzéssel, nekitűzővel, 2006. december 31.-ig viselheti.

 

Hólos szoknya

148. a) a barna színű hólos szoknyát az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes katonanő a köznapi öltözetéhez 2005. december 31.-ig viselheti;

b) a fekete színű hólos szoknyát az általános társaság:

öltözetet viselő hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós katonanő társasági öltözetéhez 2005. december 31.-ig viselheti.

Nadrágszoknya

149. Az általános köznapi öltözetet viselő hivatásos és szerződéses főtiszt, tiszt, zászlós, tiszthelyettes katonanő a nadrágszoknyát köznapi öltözetéhez 2005. december 31.-ig viselheti.

Köznapi zubbony

150. A köznapi zubbony bevarrt váll-lappal 2006. december 31.-ig viselhető.

 

VIII. Fejezet

ÖLTÖZETEK, RUHÁZATI CIKKEK

RENDSZERESÍTÉSE, RENDSZERBŐL TÖRTENŐ

KIVONÁSA

 151. A gyakorló, a köznapi, az ünnepi, a társasági, az estélyi, a díszelgő, valamint a sportöltözet körébe tartozó ruházati cikkek viselésének szabályozását, rendszeresítését, a rendszerből történő kivonását, a kihordás alatt lévő öltözetek és ruházati cikkek viselésének szabályozását a HM Honvéd Vezérkar főnök javaslata alapján a honvédelmi miniszter végzi.

 ...

Forrás: http://www.hadkiegeszites.hu/

 

Katonai ruházat, katonai bakancs, katonai hátizsák, katonai nadrág, katonai felszerelés, katonai sisak, katonai zubbony, katonai kabát, katonai álcasapka, katonai gyakorló sapka, katonai taktikai kesztyű, katonai feleslegáru

ARMY SHOP

 

 

Katonai egyenruhák történelmi fejlődése

 Az első egyenruha-szabályozás az ókori Rómában jelent meg. Az ábrázolásokon jól megfigyelhető a római legionáriusok egységes sisakja, vértje, alapfelszerelése. Valódi egyenruhák azonban csak sokkal később, Európában jelentek meg. Természetesen ez sem egy egységes ruhával kezdődött, kezdetben a katonák elkezdték viselni öltözetükön, felszerelésükön az uruk címerét, ami a későbbiekben a címert alkotó színekre egyszerűsödött.

  A valódi áttörést azonban az állandó hadseregek XVII. századi megjelenése hozta magával. A manufaktúrák megjelenése lehetővé tette akár a nagy létszámú hadseregek egységes ruhával történő ellátását is. Az uralkodók rájöttek, hogy az alakzatban mozgó erők számára nemcsak identitásképző erő az azonos öltözet, de az ellenség számára is félelmetesebb látványt nyújtanak az egyenruhát viselő katonák egységes mozdulatai.

  Poroszország XVIII. századi felemelkedése és sikerei nagy hatással voltak a katonai öltözetekre. Európa számos országa porosz hatására kékbe öltözött. Ebben az időszakban szokássá vált, hogy egy-egy ország gazdaságát és hatalmát a hadsereg egyenruhájának hivalkodó díszítésével is kifejezték. Az egyenruhák díszítése és színezése a XIX. század elején érte el fénykorát. 

  A háborúk azonban hamar rávilágítottak a túldíszített öltözet veszélyeire. A háborus tapasztalatok nyomán a díszítés és cicoma helyett a praktikusság lett a legfontosabb szempont az egyenruhák tervezésénél. 

 A XX. század elején a legtöbb országban különválasztották a tábori és díszegyenruhákat. Az előbbi rejtő színű lett (pl. a briteknél a Khaki, a Monarchiánál csukaszürke), míg a régi, díszes és színes egyenruhák a díszegyenruhákban éltek tovább. Innentől kezdve a kétféle egyenruha a saját funkciójának megfelelően fejlődött tovább: a tábori egyenruhát a célszerűsé és a rejtőképesség figyelembevételével fejleszteték, míg a díszegyenruhák a nemzeti hagyományok és az aktuális divat megjelenítőivé váltak.

Teljes cikket elolvashatja ide kattintva!

Webáruház készítés